PL EN
 • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
 • Studia geograficzne
 • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • geografia i gospodarka przestrzenna
 • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe

Studia równoległe

 

Oferowane kierunki studiów:

Studia I stopnia (licencjackie)

Geografia - studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)
Gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

Studia II stopnia (magisterskie)

Geografia - studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)
Gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

--------------------------------------------------

Rejestracja na studia odbywać się będzie na stronie IRK UW.

Programy studiów można znaleźć na stronie http://www.wgsr.uw.edu.pl/student/programy


Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Limit miejsc: po 2 miejsca na każdym kierunku i rodzaju studiów.
Zasady kwalifikacji:

 1. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego starający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów równoległych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych powinni zarejestrować się w systemie IRK.
 2. O przyjęcie na studia równoległe na WGSR mogą ubiegać się studenci, którzy mają zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów i uzyskali średnią z ocen przekraczającą 4,0. Nie mogą to być osoby kończące w 2016 r. 3 rok studiów pierwszego stopnia lub 2 rok studiów drugiego stopnia.
 3. O kolejności przyjęć decyduje zestawienie wyników uzyskanych przez kandydatów w dotychczasowym toku ich studiów (ocena średnia z dotychczasowego toku studiów).
Terminy rejestracji: od 06.06 do 08.07.2016.
Wyniki rekrutacji będą podane (na koncie osobistym w IRK) w dniu: 15.07.2016.
Termin składania dokumentów: 18-22.07.2016.


Studia drugiego stopnia (magisterskie)
Limit miejsc: po 2 miejsca na każdym kierunku i rodzaju studiów.

Zasady kwalifikacji:

 1. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego starający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów równoległych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych powinni zarejestrować się w systemie IRK.
 2. O przyjęcie na studia równoległe na WGiSR mogą ubiegać się studenci, którzy mają zaliczony pierwszy rok studiów II stopnia i uzyskali średnią z ocen przekraczającą 4,0. Nie mogą to być osoby kończące w 2015 r. 2 rok studiów II stopnia.
 3. O kolejności przyjęć decyduje zestawienie wyników uzyskanych przez kandydatów w dotychczasowym toku ich studiów (ocena średnia z dotychczasowego toku studiów
Terminy rejestracji: od 06.06 do 13.09.2016.
Wyniki rekrutacji będą podane (na koncie osobistym w IRK) w dniu: 16.09.2016.
Termin składania dokumentów: 19-21.09.2016.


Na studia równoległe obok innych dokumentów (pełny spis znajduje się na stronie IRK) należy złożyć zaświadczenie z macierzystej jednostki, o średniej z dotychczasowego toku studiów.
Studia niestacjonarne są płatne – tabela opłat za studia.