PL EN
 • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
 • Studia geograficzne
 • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • geografia i gospodarka przestrzenna
 • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe

Erasmus i MOST

Oferta Programu Erasmus+

 

Szanowni Państwo,

od roku akademickiego 2014/2015 rozpoczyna się nowa edycja programu Erasmus dla najbliższych 6 lat o nazwie ERASMUS+

Nowa odsłona programu to liczne zmiany na korzyść studentów:

1. zwiększono możliwość mobilności studentów - na każdym etapie studiów student może odbyć maksymalnie 2 semestry częściowych studiów zagranicznych, co oznacza, że można studiować za granicą podczas studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich (po 2 semestry)

2. wyznaczono tabele stypendialne, z góry jasna jest sytuacja finansowa wyjazdu

3. Program Praktyk Zagranicznych Erasmus+ został uelastyczniony: minimalny czas trwania to 2 miesiące, maksymalnie - 6 miesięcy, nowość: praktyki mogą odbyć absolwenci!

 

Program Erasmus+ częściowe studia zagraniczne charakteryzuje specyficzny nabór: rekrutacja odbywa się z dużym wyprzedzeniem. Zasadniczo rekrutacja rozpoczyna się w semestrze zimowym, zaś zamykana w pierwszych dniach semestru letniego; poniżej zamieszczono standardowe dane niezbędne w procesie naboru. Proszę o szczegółowe zapoznanie się przede wszystkim z Regulaminem!

W razie pytań, proszę o kontakt: dr Dariusza Woronko, e-mail: dworonko@uw.edu.pl

Struktura rekrutacji:

1. PO RAZ PIERWSZY W HISTORII WYDZIAŁU OTWIERAMY REKRUTACJĘ W PEŁNI EKEKTRONICZNĄ prowadzoną z wykorzystaniem systemu usosweb

2. rekrutacja jest otwarta w usosweb od 1 stycznia do 29 lutego 2016 r.

3. wszystkie niezbędne w rekrutacji dokumenty oraz pełen zestaw obowiązujących umów jest umieszczony w usos, dostęp do danych jest z poziomu indywidualnych kont studenckich

4. wyniki rekrutacji będą podane do wiadomości przez Komisję ds Częściowych Studiów Zagranicznych WGSR w pierwszym tygodniu marca 2016 r. 

 

Szczegóły rekrutacji:

 • 1. lista umów wraz z ilością miejsc dostępna w systemie usos, proszę wybrać z dziedziny: GEOGRAFIA (aktualne dla wszystkich naszych kierunków studiów)
 • 2. każdy z Kandydatów składa w systemie usos podanie zawierające następujące elementy obowiązkowe: 
 • - wskazanie uczelni w ramach której planuje odbycie studiów zagranicznych, wskazanie czasu trwania studiów (rok lub semestr - który semestr), 
 • - podanie imienia, nazwiska nauczyciela akademickiego, który podejmuje się opieki merytorycznej nad pracą dyplomową Kandydata (wraz z nazwą Zakładu)
 • - uzgodniony z potencjalnym opiekunem programu studiów zagranicznych 
 • 3. Kandydat może wskazać w usosweb 5 wybranych przez siebie ocen z zaliczeń, które jego zdaniem mogą zwiększyć szansę pozytywnego wyniku rekrutacji
 • 4. Kandydat wysyła w systemie usosweb prośbę o wystawienie opinii, minimalnie tylko do potencjalnego opiekuna pracy dyplomowej, maksymalnie do jeszcze jednego nauczyciela akademickiego (np. Kierownika specjalizacji, Kierownika Zakładu lub prowadzącego seminarium dyplomowe).
Kompletny wniosek MUSI zawierać zatwierdzoną opinię potencjalnego opiekuna pracy dyplomowej.
 

Zestawienie ilościowe umów w ramach Programu Erasmus+
stan na 1 stycznia 2016 r. udostępniona jest w systemie usosweb.

 

 

     

Courses in English and Spanish

contact person: Dariusz Woronko (dworonko@uw.edu.pl), phone: +48 (22) 55-20-635

Winter Semester  (Courses opened only for minimum 8 students at group)

Basic

1

Geography of Poland

45 h

9 ECTS

2

Global problems of contemporary world

30 h

6 ECTS

3

GIS - funcionality and applications

45 h

9 ECTS

4

Geography of the World

45 h

9 ECTS

Advanced

 1

Human Geography

30 h

6 ECTS

 2

Identidades regionales y locales en Polonia

30 h

6 ECTS

 3

Management of cold environment

30 h

6 ECTS

 4

Metropolitan areas in Europe - conceptualisation, preconditions, governance structures

30 h

6 ECTS

 5

Remote Sensing of Environment

45 h

9 ECTS

 6

Seminar in Human Geography

30 h

6 ECTS

 7

Spatial planning and sustainable regional and local development

30 h

6 ECTS

     

 

     

 

 

Summer Semester (Courses opened only for minimum 8 students at group) 

 

 1

Geography of the World

45 h

9 ECTS

 2

Global problems in the contemporary world

30 h

6 ECTS

 3

Human Geography of Poland *

30 h

6 ECTS

 4

Introduction to functionality and applications of Geographic Information Systems

45 h

9 ECTS

 5

Natural environment of Poland

30 h

6 ECTS

 6

Baltic Sea environment and its protection

15 h

3 ECTS

 7

Basic Economics

30 h

6 ECTS

 8

Contemporary changes of tourism space *

15 h

3 ECTS

 9

Contemporary changes of urban space *

15 h

3 ECTS

 10

Contemporary migration - social and economic consequences

30 h

6 ECTS

 11

Culture and spatial planning

15 h

3 ECTS

 12

Field remote sensing data analysis

20 h

3 ECTS

 13

From sustainable to smart city

15 h

3 ECTS

 14

Glacial and periglacial processes and landforms *

30 h

6 ECTS

 15

Human bioclimatology

15 h

3 ECTS

 16

Human face-to-face with natural hazards *

45 h

9 ECTS

 17

Landscape of the Earth

15 h

3 ECTS

 18

Management of metropolitan areas development – models, mechanisms and instruments *

 

30 h

 

6 ECTS

 19

Nature, Culture, and Tourism in North America

15 h

3 ECTS

 20

Seminar in Human Geography *

45 h

9 ECTS 

 

 

* - in the summer semester 2016/17 classes will not be held

 

 

 

 

 

 

Oferta MOST

Rekrutacja na program MOST w semestrze letnim 2016/2017


Liczba oferowanych miejsc dla studentów Programu MOST 2016/2017

Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 na studiach I stopnia – 5 studentów

 na studiach II stopnia – 5 studentów

 Kierunek GEOGRAFIA

 na studiach I stopnia – 5 studentów

 na studiach II stopnia – 5 studentów

 Dla doktorantów

Kierunek: geografia, gospodarka przestrzenna, studia regionalne

 na studiach III stopnia - 2 miejsca

 

Dane Koordynatora Programu MOST w jednostce

 

Agata Paszyńska

tel.: (22) 55 20 660; e-mail: agata.paszynska@uw.edu.pl

dyżury - dziekanat WGSR pokój nr 11: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9.30 – 13.30

 


Krótki opis kierunku:

GEOGRAFIA: 

Na kierunku Geografia studenci są kształceni w zakresie podstawowych

dyscyplin geograficznych, rozszerzonych o podstawy nauk ścisłych, przyrodniczych,

społecznych i humanistycznych.

Charakter studiów geograficznych wymusza dużą różnorodność stosowanych metod i

środków dydaktycznych. Podstawowymi formami zajęć są wykłady, ćwiczenia, proseminaria

i seminaria, zajęcia w laboratorium i pracowni komputerowej, a także decydujące o specyfice

studiów geograficznych zajęcia terenowe. W programie studiów znajdują się przedmioty

obowiązkowe i do wyboru. Studenci mogą wybierać część przedmiotów tak, aby kształtować

samodzielnie swój program nauczania.

Studenci stacjonarnych studiów I stopnia począwszy od IV semestru realizują program

wybranej specjalności: geografii fizycznej stosowanej, geografii społeczno-ekonomicznej

stosowanej lub geoinformatyki.

W obrębie każdej specjalności studenci dokonują wyboru seminariów licencjackich, zależnie

od tego, w jakim zakresie chcą się specjalizować przygotowując pracę dyplomową. Studenci

studiów stacjonarnych II stopnia mają do wyboru jedną z pięciu specjalności. Są to:

geoekologia i kształtowanie krajobrazu; hydrologia i klimatologia; geografia miast i turystyki;

geografia globalizacji; geoinformatyka, kartografia, teledetekcja.

Absolwenci Geografii są przygotowani do podejmowania pracy w zespołach naukowo-

badawczych, instytucjach szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego gromadzących i

przetwarzających dane o zróżnicowaniu przestrzennym (systemy GIS), zajmujących się

monitoringiem środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym, podejmujących decyzje o

lokalizacji inwestycji z troską o ład przestrzenny.

 

Krótki opis kierunku:

GOSPODARKA PRZESTRZENNA:

Kierunek zawiera kompendium wiedzy z zakresu

kształtowania rozwoju regionalnego, jego uwarunkowań przyrodniczych, gospodarczych,

społecznych, kulturowych, administracyjnych, politycznych i międzynarodowych. Program

studiów obejmuje wykłady i ćwiczenia z różnych dyscyplin naukowych: administracja

publiczna, ekonomia, geografia, ochrona środowiska, organizacja i zarządzanie, politologia,

prawo administracyjne, turyzm, urbanistyka. Szeroki zakres przedmiotów sprawia, że studia

te mają typowo interdyscyplinarny charakter.

Główny nacisk położony jest na przygotowanie absolwentów do zrozumienia i szybkiego,

skutecznego rozwiązywania nowych problemów powstających w trakcie przeobrażeń

gospodarczych i społecznych w skali lokalnej i regionalnej. Celem studiów jest

przygotowanie do pracy w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianym rozwojem w

różnych regionach przyrodniczych i kulturowych Polski, Europy i krajów rozwijających się.

Absolwenci są przygotowani do pracy w administracji publicznej wszystkich szczebli

(agencjach rozwoju regionalnego, firmach konsultingowych, instytucjach UE), organizacjach

pozarządowych, mediach zajmujących się tą problematyką oraz do pracy naukowej i

technicznej.

W trakcie studiów studenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą na

planowanie układu przestrzennego zgodnie z potrzebami ludzi oraz wymogami

zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury. W trakcie

studiów przekazywane są wiedza i umiejętności niezbędne do skonstruowania wizji rozwoju i

strategii transformacji miast, gmin i regionów w celu podwyższania ich konkurencyjności.

Na studiach I stopnia nie ma podziału na specjalności, ale studenci mogą ukierunkować swą

edukację wybierając zakres tematyczny pracy dyplomowej i odpowiednie seminarium

licencjackie. Studenci studiów II stopnia od początku wybierają jedną z dwóch specjalności:

planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego lub urbanistykę i regionalistykę.

 

Krótki opis kierunków dla doktorantów (studia III stopnia)

Kierunek: geografia, gospodarka przestrzenna, studia regionalne

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych prowadzi studia doktoranckie w zakresie specjalności geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna, geografia regionalna, geoinformatyka i kartografia, gospodarka przestrzenna, ochrona i kształtowanie środowiska, studia regionalne.

Każdy doktorant zobowiązany jest do zaliczenia w toku studiów 340 godz. zajęć w tym:

 240 godz. zajęć zorganizowanych w jednostce, w tym

 120 godz. seminarium doktoranckiego

 60 godz. wykładów „Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych”

 30 godz. wykładów „Logika”

 15 godz. wykładów „Statystyka”

 15 godz. wykładów „Dydaktyka szkoły wyższej”

 15 godz. wykładów „Metodyka zajęć dydaktycznych właściwych dla kształcenia geograficznego”

 40 godz. praktyk zawodowych

 60 godz. zajęć do wyboru w konsultacji z opiekunem naukowym w jednostce lub poza nią (wykłady, ćwiczenia, laboratoria związane z tematem rozprawy) 

Doktoranci są zobowiązani uczestniczyć w seminariach prowadzonych w zakładach/katedrach/

instytutach WGiSR, do których są przypisani ze względu na opiekuna naukowego i prowadzone zajęcia dydaktyczne.

 

Program MOST jest adresowany do studentów, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus.

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego.

Głównym założeniem Programu MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów. Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do programu student sporządza indywidualny program studiów tzw. „Porozumienie o programie zajęć”. Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Sporządzając semestralny program zajęć student musi wybrać tyle przedmiotów, aby suma pkt ECTS była nie mniejsza niż 30 pkt.
W momencie sporządzania „Porozumienia o programie zajęć” student powinien ustalić z Prodziekanem ds. studenckich swojego wydziału macierzystego listę przedmiotów obowiązkowych. Jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej może obowiązkowe przedmioty uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST, jeśli jednak wybierze inny kierunek, to Prodziekan ds. studenckich powinien określić termin, w którym wracający z Programu MOST student ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze, bądź roku studiów.

W Programie MOST bierze udział 19 polskich szkół wyższych:
•    Uniwersytet Śląski
•    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
•    Uniwersytet Łódzki
•    Uniwersytet Wrocławski
•    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
•    Uniwersytet Mikołaja Kopernika
•    Uniwersytet Szczeciński
•    Uniwersytet Gdański
•    Uniwersytet Opolski
•    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
•    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
•    Katolicki Uniwersytet Lubelski
•    Uniwersytet w Białymstoku
•    Uniwersytet Jagielloński
•    Uniwersytet Warszawski
•    Uniwersytet Rzeszowski
•    Uniwersytet Zielonogórski
•    Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
•    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

REKRUTACJA KROK PO KROKU

1.  Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST (www.most.uka.uw.edu.pl).
Wpisz wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów, a następnie wybierz Uczelnię oraz kierunek, na który chciałbyś/-abyś wyjechać w ramach Programu MOST (maksymalnie dwie możliwości wyboru). Masz na to czas do 15 maja w przypadku wyjazdu na semestr zimowy lub cały rok akademicki lub do 30 listopada w przypadku wyjazdu na semestr letni.
2.  Wydrukuj wypełniony kwestionariusz, podpisz i przedstaw go swojemu Prodziekanowi ds. studenckich w celu otrzymania pisemnej zgody na udział w Programie MOST.
3.  Zaopiniowany kwestionariusz złóż Koordynatorowi Programu MOST w Uniwersytecie Warszawskim – Pani Marcie Jastrzębskiej (Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 21). Masz na to czas do 18 maja w razie wyjazdu na semestr zimowy lub cały rok akademicki, bądź do 3 grudnia, jeśli planujesz wyjazd w semestrze letnim. Koordynator sprawdzi wniosek i przekaże do akceptacji Prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Warszawskiego. Zaakceptowany wniosek zostanie wprowadzony przez Koordynatora w formie PDF do systemu IRK MOST.
4.  Decyzję o przyznaniu miejsca podejmuje Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna do 30 czerwca w przypadku semestru zimowego lub wyjazdu całorocznego oraz do 30 grudnia w przypadku semestru letniego.

W razie ewentualnych wątpliwości warto odwiedzić stronę internetową Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (www.uka.amu.edu.pl) oraz Biura Spraw Studenckich (www.bss.uw.edu.pl), na których znajdziecie wszystkie potrzebne formularze i regulamin wymiany.
Pomocą wszystkim zainteresowanym służy także Sekcja Mobilności i Współpracy Zagranicznej Samorządu Studentów UW (http://samorzad.uw.edu.pl/)