Prace i Studia Geograficzne (T. 62, z. 3, 2017)

5 grudnia ukazał się 3 zeszyt 62 tomu czasopisma Prace i Studia Geograficzne. Redaktorem tego zeszytu jest dr hab. Małgorzata Durydiwka. Znajdziemy w nim 6 artykułów

Mikołaj MADUROWICZ – Jak pytać o ciągłość miasta? Glosa do większej całości. How to ask about the continuity of a city? A gloss on the broader thesis

Krzysztof GÓRNY – Ślady kolonializmu we współczesnej przestrzeni miejskiej Bandżulu (Gambia). Traces of colonialism in contemporary urban space of Banjul (The Gambia)

Alina ZAJADACZ – Dyssatysfakcja w przestrzeni turystycznej. Negatywne opinie użytkowników TripAdvisor na temat głównych atrakcji turystycznych wybranych miast w Polsce. The dissatisfaction in space tourism. Negative feedback of the TripAdvisor users on the main tourist attractions of selected cities in Poland

Iwona JAŻEWICZ, Aleksandra ZIENKIEWICZ – Uwarunkowania rozwoju osadnictwa letniskowego w powiecie kartuskim. Conditions of holiday settlement development in the administrative district of Kartuzy

Joanna ZIELIŃSKA-SZCZEPKOWSKA – Klastry jako przykład współdziałania w sektorze turystyki – studium przypadku elbląskiego klastra turystycznego. Clusters as the example of cooperation in tourism sector – a case study of The Elbląg’s Tourism Cluster

Barbara WOŚ – Turystyka zielarska i uwarunkowania jej rozwoju. Herbal tourism and conditions for its development

Wszystkie artykuły dostępne są do pobrania ze strony internetowej Prac i Studiów Geograficznych (link)

Posted in Aktualności Pracownicze, Prace i Studia Geograficzne, PROMOCJA.