XXXIV Konkurs Prac Magisterskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Komisja Konkursu Prac Magisterskich przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Geograficznego informuje, że w 2018 roku odbędzie się XXXIV Konkurs Prac Magisterskich z zakresu geografii.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane na wyższych uczelniach w Polsce przez osoby, które egzamin magisterski zdały w 2017 roku i uzyskały tytuł magistra geografii. Każda uczelnia może zgłosić w danym roku kalendarzowym nie więcej niż trzy prace. Zasadniczymi kryteriami oceny prac są:

 • wartość merytoryczna pracy,
 • umiejętność ujęcia problemu badawczego i logicznego formułowania wniosków,
 • umiejętność stosowania metod badawczych,
 • ewentualna przydatność pracy do zastosowań w praktyce,
 • poprawność językowa,
 • strona ilustracyjna.

Prace należy przesyłać w formie, która stanowiła podstawę do przyznania tytułu magistra (wersja papierowa i elektroniczna).

Prace powinny być przekazane wraz z pismem przewodnim Dziekana Wydziału (Dyrektora Instytutu). W piśmie tym powinny być podane następujące informacje:

 • tytuł pracy (w pełnym brzmieniu),
 • data uzyskania tytułu magistra geografii,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail autora pracy,
 • stopień lub tytuł naukowy, imię i nazwisko oraz adres opiekuna pracy,
 • wykaz materiałów składających się na kompletną pracę.

Do pracy należy dołączyć kopie recenzji pracy magisterskiej, przygotowane na egzamin magisterski.

Prace wraz z pismem i recenzjami należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 19 stycznia 2018 r. pod adres: Komisja Konkursu Prac Magisterskich Zarząd Główny PTG Krakowskie Przedmieście 30 00-927 Warszawa

Regulamin Konkursu zawierający szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania prac magisterskich, kryteriów ich oceny oraz przebiegu prac związanych z Konkursem jest zamieszczony na stronie internetowej PTG pod adresem: http://www.ptg.pan.pl.

Prace magisterskie są zwracane po zakończeniu Konkursu

Posted in Aktualności Dziekanatu, Aktualności studenckie, Aktualności studiów niestacjonarnych, Aktualności studiów stacjonarnych, Konkursy, PROMOCJA.