V Forum GIS na Uniwersytecie Warszawskim – 28 lutego 2018 r.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego V Forum GIS na UW zapraszamy do uczestnictwa w konferencji, która odbędzie się 28 lutego 2018 r. na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Celem Forum jest m.in. prezentacja ciekawych zastosowań naukowych i dydaktycznych GIS przez poszczególne jednostki UW uczestniczace w konsorcjum ArcGIS.

Organizatorzy Forum zachęcaj wszystkich studentów, doktorantów i pracowników UW do przesłania artykułów (do 10 stron) do publikacji w kolejnym, piątym już tomie pt. Forum ArcGIS na UW. Ostatni zbiór artykułów z Forum, wydany przez Instytut Archeologii Wydziału Historycznego UW, jest niezwykle popularny na Research Gate i Academii. Dowodzi to, że taka forma promowania młodych naukowców i studentów jest ceniona i zauważalna w środowisku. Przyczynia się też niewątpliwie do promowania uczelni. Jednocześnie jest dobrym kompendium wiedzy dla Władz UW oraz Wydziałów, pokazuje bowiem aktualny stan zaangażowania geoinformatyki w procesie dydaktyki i badaniach. Jest też źródłem inspiracji do podejmowania wspólnych badań i projektów, ponieważ prezentuje aktualne tematy badawcze i kompetencje uczestników.

W zamierzeniu organizatorów, Forum ma być spotkaniem społeczności akademickiej UW, które mimo zwartej formuły, pozwala na dokonanie przeglądu aktywności społeczności akademickiej w sferze szeroko rozumianej geoinformatyki, co jednocześnie będzie określać możliwe drogi rozwoju.

09.00 – 09.15 – Otwarcie Forum

09.15 – 11.00 – Sesja 1: Aktualnie trendy i wyzwania w GIS, Kartografii i Teledetekcji

09.15 – 09.30 – Maciej Broniarz, DSK UW

09.30 – 09.45 – Edyta Wyka, Esri Polska – Sp. z o.o.

09.45 – 10.00 – Antoni Łabaj, SmallGIS Sp. z o. o.

10.00 – 10.15 – Szymon Stolarek, Malvern Panalytical B.V. Branch Poland

10.15 – 10.30 – Ewa Wilk, WGS84 Polska Sp. z o.o.

10.30 – 10.45 – Łukasz Sławik, MGGP Aero Sp. z o.o.

10.45 – 11.00 – wolne głosy i dyskusja

11.00 – 11.30 – przerwa kawowa

11.30 – 13.30 – Sesja 2: Geoinformatyka w dydaktyce UW

11.30 – 11.40 – Jerzy Lechnio – Licencja SITE ArcGIS w UW

11.40 – 11.50 – Marcin Stępień – GIS w dydaktyce Wydziału Geologicznego UW

11.50 – 12.00 – Julia Chyla – GIS w dydaktyce Instytutu Archeologii Wydziału Historycznego UW

12.00 – 12.10 – Jolanta Korycka-Skorupa – Geoinformatyka na specjalności magisterskiej Geoinformatyka, Kartografia, Teledetekcja WGSR UW

Przykłady zastosowań GIS w dydaktyce na UW (5 min. prezentacje – 4-5 slajdów)

 • Cezary Wojsławowicz – Opracowanie przestrzennej bazy danych amonitów jurajskich z Muzeum Geologicznego im. Stanisława Józefa Thugutta, wraz z analizą ich występowania na terenie Polski
 • Albert Adolf, Michał Zając – Analiza zmian pokrycia terenu w otoczeniu Jeziora Solińskiego (1938 – 2017)
 • Martyna Wakulińska, Dominik Żmuda – Analiza zmian użytkowania na terenie miasta Konin
 • Anna Andruszkiewicz, Magda Anusz – Zmiany zagospodarowania terenu Lotniska Okęcie
 • Piotr Jędrych – Analiza lokalizacji stanowisk kultury wielbarskiej z wykorzystaniem narzędzi GIS
 • Daniel Zaszewski – Możliwości wykorzystania oprogramowania ESRI ArcGIS w tworzeniu i wizualizacji przekrojów geologicznych
 • Mateusz Wójcicki – Wykorzystanie obrazów lidarowych w kartografii geologicznej na obszarze  wychodni gipsów nadnidziańskich
 • Szymon Bieniek – Zastosowanie metod geostatystycznych w prezentacji przestrzennej budowy geologicznej złoża Troll (Morze Północne)
 • Paweł Dziechciarz – GIS w badaniach nad osadnictwem społeczności późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na stanowiskach 1 i 4 w Gnieżdżewie, powiat pucki.
 • Daniel Sobczyński – GIS w badaniach środowiskowych obszarów wysokogórskich na przykładzie kopalni Kumtor oraz miasta Enilchek w Tienszanie Centralnym
 • Konrad Bielecki – Wykorzystanie analizy GIS do obliczenia czasu infiltracji przez strefę aeracji na obszarze między Dzierżoniowem a Bielawą
 • Agata Grygrowska – Zastosowanie metody DRASTIC do oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie w zachodniej części Wzgórz Trzebnickich
 • Angelika Szczypczyk – Zastosowanie analizy geoprzestrzennej do oceny czasu migracji zanieczyszczeń przez strefę niepełnego nasycenia w rejonie Dręszewa (województwo mazowieckie)

13.30 – 13.50 – wolne wnioski i dyskusja

13.50 – 14.30 – poczęstunek

14.30 – 16.40 – Sesja 3: Geoinformatyka w badaniach UW

14.30 – 14.40 – Paweł Karnkowski – Historia i perspektywy zastosowań GIS w badaniach geologicznych

14.40 – 14.50 – Anna Jarocińska – Zastosowanie danych przestrzennych w monitoringu siedlisk przyrodniczych Natura 2000 – projekt HabitARS

14.50 – 15.00 – Marta Samulowska, Szymon Chmielewski, Michał Lupa – Citizen Science na platformie ArcGIS

15.00 – 15.10 – Izabela Gołębiowska, Izabela Karsznia, Jolanta Korycka-Skorupa, Tomasz Nowacki, Katarzyna Słomska, Tomasz Panecki: Do czego potrzebny jest kartograf, jeśli jest GIS?

15.10 – 15.20 – Bogdan Zagajewski – Projekt VOLTA – innoVation in geOspatiaL and 3D daTAVOLTA

15.20 – 15.30 – Maciej Lenartowicz, Artur Magnuszewski – Mapy ekspozycji na ryzyko powodzi miejskich – program Adapt City Miasta Stołecznego Warszawa

15.30 – 15.40 – Piotr Tykarski – Mapa Bioróżnorodności – GIS jako narzędzie gromadzenia i prezentacji danych przyrodniczych

15.40 – 15.50 – Anita Sabat-Tomala, Anna Jarocińska, Dorota Michalska-Hejduk, Dominik Kopeć, Jan Niedzielko – Zastosowanie programów EnMAp-Box  i ArcMap do mapowania inwazyjnego gatunku Spiraea tomentosa

15.50  – 16.00 – Julia M. Chyla – Mobilny GIS w archeologicznych badaniach powierzchniowych

16.00 – 16.10 – Nazarij Buławka – Krajobraz irygacyjny a badania nad osadnictwem wczesnej epoki żelaza w oazie Merwu (Turkmenistan)

16.10 – 16.20 – Miłosz Giersz, Julia M. Chyla, Maciej Kałaska, Roberto Pimentel Nita  Zobrazowania satelitarne oraz mobilny GIS w geologicznej i archeologicznej prospekcji

16.20 – 16.30 – Michał Pogodziński, Iwona Lewoc – Pruskie badania, współczesne poszukiwania i… GIS – czyli rzecz o lokalizowaniu stanowisk archeologicznych na Mazurach

16.30 – 17.00 – dyskusja

17.00 – 17.15przerwa kawowa

17.15 – 18.15Geoinformatyczne forum pracy

Dyskusja moderowana przez p. mgr Martę Piasecką (Biuro Karier UW) w gronie pracodawców i uczestników Forum na temat potrzeb w zakresie przystosowania programów nauczania do geoinformatycznego rynku pracy: jakie wymagania stawiane są kandydatom do pracy? czego powinna uczyć uczelnia? jakie oczekiwania mają pracodawcy wobec uczelni? jakie są dobre i złe strony nauczania akademickiego? co implementować z praktyki w procesie dydaktyki?

V Forum GIS na UW, jest organizowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW. Współorganizatorami tego wydarzenia są Instytut Archeologii Wydziału Historycznego UW oraz Esri Polska Sp. z o.o.

Sponsorami i partnerami tegorocznego Forum są firmy: Esri Polska Sp. z o.o., MGGP Aero Sp. z o.o., SmallGIS Sp. z o.o., Malvern Panalytical B.V. Branch Poland, WGS84 Polska Sp. z o.o., a także Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Posted in Aktualności Doktoranckie, Aktualności Pracownicze, Aktualności studenckie, Badania i Nauka, Konferencje, PROMOCJA, Wydarzenia.