Oferty stypendialne NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akdemickiej (NAWA) wspiera wymianę akademicką i współpracę międzynarodową w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja prowadzi długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni, m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

W ramach programów Agencji mogą być finansowane:

  • stypendia dla studentów i naukowców;
  • koszty zatrudnienia zagranicznej kadry naukowo-dydaktycznej;
  • koszty projektów w obszarze wymiany międzynarodowej i podnoszenia potencjału organizacyjnego i dydaktycznego uczelni i jednostek naukowych.

Informacje o programach oraz ofertę wyjazdów można znaleźć na stronie: https://nawa.gov.pl/programy-nawa.

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.