Konkursy w ramach programu „Erasmus – Mobilność edukacyjna” z krajami partnerskimi (KA107/2017 – 2018/2019)

Zostały ogłoszone konkursy: dla nauczycieli akademickich – 2018/2019 (STA) oraz dla pracowników niebędących nauczycielami akademickim – 2018/2019 (STT) w ramach programu „Erasmus – Mobilność edukacyjna” z krajami partnerskimi KA107/2017 – 2018/2019 dotyczące wyjazdów pracowników Uniwersytetu Warszawskiego do krajów partnerskich: Albania, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Czarnogóra, Filipiny, Iran, Izrael, Jordania, Kambodża, Kanada, Rosja, RPA, Serbia, Tajwan, Ukraina, Wietnam.
Szczegółowe informacje o konkursach można znaleźć na stronie BWZ UW (http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie), w wierszu Konkursy w projekcie „Erasmus – Mobilność edukacyjna” z krajami partnerskimi KA107/2017 – 2018/2019.

Udostępniono tam:
1. informacje o wyjazdach dydaktycznych (STA) i wyjazdach w celach szkoleniowych (STT), z podana liczbą stypendiów;
2. procedurę i kryteria kwalifikacji, formularze KA107/2017

  • procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja i zasady finansowania wyjazdów,
  • zasady finansowania,
  • informator „krok po kroku”,

3. wymagane dokumenty:

  • indywidualny program nauczania (Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching) lub indywidualny program szkolenia (Mobility Agreement Staff Mobility for Training) ,
  • życiorys naukowy,
  • list motywacyjny z uzasadnieniem wybory zagranicznej instytucji przyjmującej
  • RODO – oświadczenie

Aby wziąć udziału w konkursach, należy najpóźniej do 24 listopada 2018, przekazać do Koordynatora ds. mobilności, dr. Dariusza Woronko (dwornko@uw.edu.pl) poniższe dokumenty.
Na wyjazd STA:
1. uzasadnienie wyboru uczelni zagranicznej (w języku polskim, do 6 000 znaków) oraz
2. oryginał lub kopię (skan) uzgodnionego indywidualnego programu nauczania (formularz: Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement), z wpisanymi datami pobytu w uczelni zagranicznej, zawierającego podpis nauczyciela akademickiego, podpis i  pieczątkę kierownika jednostki macierzystej, przedstawiciela uczelni zagranicznej oraz pieczęć urzędową tej uczelni.
Na wyjazd STT:
1. oryginał lub kopię (skan) uzgodnionego indywidualnego programu szkolenia (formularz: Staff Mobility for Training  – Mobility Agreement), z wpisanymi datami pobytu w uczelni przyjmującej, zawierającego podpis pracownika, podpis i  pieczątkę kierownika jednostki macierzystej, przedstawiciela uczelni przyjmującej oraz pieczęć urzędową tej uczelni,
2. życiorys naukowy,
3. list motywacyjny z uzasadnieniem wybory zagranicznej instytucji przyjmującej,
4. informację dotycząca przetwarzania danych osobowych (oświadczenie RODO).

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.