VI Forum Użytkowników Licencji ArcGIS SITE na UW

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy przyjemność zaprosić Państwa na VI Forum Użytkowników Licencji ArcGIS SITE na Uniwersytecie Warszawskim, które odbędzie się 20 marca 2019 r.

Od początku 2013 r. konferencja ta jest organizowana kolejno między Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych, Wydziałem Biologii, Instytutem Archeologii Wydziału Historycznego oraz Wydziałem Geologii UW. VI Forum GIS na Uniwersytecie Warszawskim uzyskało patronat honorowy Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Patronat honorowy nad konferencją objęła także firma ESRI Polska.

W tym roku Forum będzie organizowane przez Wydział Geologii i odbędzie się 20 marca 2019 r. Dzień wcześniej, 19 marca dla chętnych odbędą się zajęcia w formie warsztatów na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, forma tegorocznego spotkania będzie miała charakter międzywydziałowy. Choć konferencja związana jest przede wszystkim z oprogramowaniem ArcGIS, nie zamykamy drzwi przed użytkownikami innego oprogramowania GIS. Chcielibyśmy, kontynuując tradycję poprzednich spotkań, by Forum było miejscem otwartej dyskusji i wymiany doświadczeń między studentami, doktorantami i pracownikami naukowymi na temat zastosowania technik geoinformatycznych w dydaktyce oraz badaniach naukowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają poczęstunek w przerwach między sesjami. Wydarzenie będzie miało miejsce w gmachu Wydziału Geologii przy ul. Żwirki i Wigury 93. Zapraszamy zainteresowanych ze wszystkich wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego wykorzystujących różne oprogramowania GIS w badaniach oraz w dydaktyce.

Forum GIS na Uniwersytecie Warszawskim zaczyna się warsztatami, które zostaną przeprowadzone w dniu 19 marca 2019 r na Wydziale Geografii i SR Uniwersytetu Warszawskiego w godzinach 10-17 w dwóch laboratoriach komputerowych.

Ogólne informacje dotyczące warsztatów oraz zasady rejestracji

  • Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla studentów i doktorantów wydziałów skupionych wokół licencji SITE ArcGIS na UW (Wydział Geografii i SR, Geologii, Biologii, Instytut Archeologiczny Wydziału Historycznego).
  • Wszystkie warsztaty odbywają się w laboratoriach komputerowych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Roboczym oprogramowaniem jest ArcGIS w wersji 10.3.
  • Każdy kurs przeznaczony jest dla max. 15 uczestników.
  • Jeśli ktoś woli korzystać podczas warsztatów ze swojego komputera – jest to możliwe na własne ryzyko i pod warunkiem zainstalowania niezbędnych wymaganych w danym kursie elementów.
  • Po ukończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają pisemne poświadczenie jego ukończenia, co może być np. podstawą do rozliczenia nieobecności na zajęciach (organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieobecności na zajęciach uczestników warsztatów w dniu 19-03-2018).
  • O uczestnictwie w danych warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń (drogą mailową), ale ostateczną decyzję podejmują organizatorzy Forum.
  • Zgłaszając chęć uczestnictwa w danych warsztatach potencjalni użytkownicy mogą podać również swój drugi wybór (w przypadku wyczerpania limitu miejsc na pierwszy warsztat będą mieli pierwszeństwo uczestnictwa w drugim warsztacie).
  • Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu na warsztaty uczestnicy poznają najdalej do dnia 5 marca 2019 r. O wszelkich zamierzonych zmianach (rezygnacja z udziału, zmiana warsztatów, itp) należy poinformować organizatorów Forum.
  • Organizatorzy poinformują na Facebooku o wyczerpaniu limitu miejsc na warsztaty.
  • Podczas warsztatów, w dniu 19 marca organizatorzy nie przewidują usług kateringowych.
Jedyną drogą zgłoszenia chęci uczestnictwa w warsztatach jest wysłanie maila o temacie WARSZTATY na adres: forumgisuw@gmail.com który będzie zawierał:

1) imię i nazwisko uczestnika,                                                                                                 2) adres mailowy,                                                                                                                      3) wydział,                                                                                                                                   4) pierwszy wybór warsztatu (numer LP z poniższej listy),                                               5) ewentualny drugi wybór warsztatu (numer LP z poniższej listy).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieuwzględniania niekompletnych zgłoszeń.

LISTA WARSZTATÓW, VI FORUM GIS, 19 marca 2018 – wtorek, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

LP GODZINY TYTUŁ PROWADZĄCY WYMAGANIA OPIS
1 10.00-12.00

 

SALA 20A

Zastosowanie skaningu lotniczego w badaniach geograficznych Adrian Ochtyra (Wydział Geografii i SR) Dla osób początkujących. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z podstawami wizualizacji danych z lotniczego skaningu laserowego. Będą generować Numeryczny Model Terenu i Numeryczny Model Pokrycia Terenu, warstwice oraz wektorowe obrysy obiektów. Warsztaty będą prowadzone z wykorzystaniem oprogramowania LAStools
2 12.15 – 15.15

 

SALA 20A

Warsztaty WebGIS i aplikacje mobilne – przygotowanie oraz publikacja usług w ArcGIS Online Edyta Wyka

Paulina Gajownik

Szymon Matras      (ESRI Polska)

Znajomość podstaw oprogramowania ArcGIS. Tematem warsztatów będzie przygotowanie map i aplikacji mapowych w celu współdzielenia danych przestrzennych i zbierania danych w terenie przy użyciu aplikacji Collector for ArcGIS
3 15.30-17.00

 

SALA 20A

Certyfikat ECDL EPP GIS – potwierdzenie wiedzy i umiejętności w zakresie kartografii, systemów informacji przestrzennej oraz obsługi aplikacji GIS Andrzej Borkowski (Koordynator Produktu EPP GIS 

ECDL Polska*)

 

 

Znajomość podstaw oprogramowania ArcGIS i OGIS. Warsztaty obejmować będą wiedzę teoretyczną w zakresie kartografii i systemów informacji przestrzennej oraz umiejętności praktyczne w zakresie obsługi aplikacji ArcGIS oraz QGIS. W ramach warsztatów zostanie omówiony syllabus oraz zagadnienia niezbędne do zaliczenia egzaminu i otrzymania certyfikatu ECDL EPP GIS – międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Dokument ten stanowi kwalifikacje i umożliwia dalszy rozwój osobisty i zawodowy.
4 10.00-12.00

 

SALA 030

Wykorzystanie oprogramowania Esri ArcGIS do sporządzania przekrojów geologicznych. Daniel Zaszewski (Wydział Geologii UW) Uczestnicy warsztatów powinni posiadać umiejętności swobodnego poruszania się po

GUI programów ArcMap i ArcScene, tworzenia i edytowania obiektów wektorowych z

wykorzystaniem topologii warstwy oraz znać podstawowe zasady pracy z tabelami atrybutów

warstw wektorowych.

Celem warsztatów jest zademonstrowanie możliwości oprogramowania Esri w tworzeniu w pełni edytowalnych przekrojów geologicznych oraz ich wizualizacji w przestrzeni 3D. Podczas warsztatów uczestnicy poznają: metody tworzenia profili hipsometrycznych wzdłuż linii przekroju; sposoby rzutowania wydzieleń geologicznych, zapisanych w postaci wektorowej, na profil morfologiczny; metodykę przygotowania danych w celu tworzenia profili otworów wiertniczych w środowisku GIS; możliwości dodawania do przekroju punktów z pomiarami strukturalnymi (upady warstw); metody tworzenia i wizualizacji przekroju.
5 12.15-14.15

 

SALA 030

Opracowanie autorskiego zbioru danych oraz przygotowanie kompozycji mapowej w oprogramowaniu ArcGIS, na przykładzie map geologicznych opracowywanych w PIG-PIB. Joanna Przasnyska          Anna Tekielska (PIG-PIB) Średnio zaawansowana znajomość oprogramowania ArcGIS. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z seryjnymi mapami geologicznymi opracowywanymi w PIG-PIB, pokazującymi możliwości oprogramowania ArcGIS. Następnie przećwiczą proces tworzenia mapy geologicznej. Zaczną od założenia geobazy, wprowadzenia/importu danych (rastrowych, wektorowych i tabelarycznych), poprzez pracę z topologią, do przygotowania kompozycji mapowej do udostępniania.
6 14.30-16.30

 

SALA 030

Tworzenie zaawansowanych map topograficznych z wykorzystaniem reprezentacji i danych przestrzennych w programie ArcGIS Adrian Jarzyna (Wydział Geologii) Znajomość podstaw oprogramowania ArcGIS. Warsztaty wprowadzają zagadnienie reprezentacji obiektów powszechnie znanych jako: feature class umożliwiających ich symbolizację z wykorzystaniem szeregu reguł zawartych w naszych danych. Zasady reprezentacji tworzą dynamiczne obiekty umożliwiając ich zróżnicowane przedstawienie bez ingerencji w ich przestrzenną integracje. Na warsztatach nauczymy tworzyć się dowolne symbole dla obiektów przedstawionych na mapie korzystając z opcji edycji symboli lub ich importu z wykorzystaniem programów graficznych. Ponadto wykorzystamy dostępne dane przestrzenne aby otrzymana mapa topograficzna nabrała odpowiedniego wyglądu.

* Endorsed Product Program Geographical Information System, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Informacje dotyczące zasadniczej części VI Forum GIS na UW 

Zasadnicza część VI Forum GIS na UW będzie odbywać się na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 20 marca 2019 r w godzinach 10-18.

Udział w konferencji jest darmowy. Zapraszamy wszystkich chętnych, niezależnie od wydziału i statusu (studentów, doktorantów, pracowników UW i osoby z zewnątrz). Chcielibyśmy by, tak jak dotychczas, konferencja była miejscem wymiany doświadczeń badawczych, naukowych i aplikacyjnych. Z tego względu układając plan szczegółowy VI Forum GIS na UW zadbamy o różnorodność prezentowanych wystąpień, tak by każdy mógł poczuć się usatysfakcjonowany.

 

Ramowy program VI Forum GIS na UW

(może ulec zmianom):

930 Rozpoczęcie rejestracji uczestników
1000 – 1130 Powitanie, oficjalne rozpoczęcie, wystąpienia zaproszonych gości, sprawozdawczość.
1130 – 1150 Przerwa kawowa
1150 – 1210 Wystąpienie zaproszonych gości
1210 – 1340 Prezentacje uczestników Forum
1340 – 1440 Przerwa obiadowa
1440 – 1500 Wystąpienie zaproszonych gości
1500 – 1630 Prezentacje uczestników Forum
1630 – 1645 Przerwa kawowa
1645 – 1700 Sesja posterowa uczestników Forum
1700 – 1800 Dyskusja, podsumowanie, wnioski, zakończenie

Podczas przerw w czasie trwania całego Forum będzie można porozmawiać przy stoiskach reklamowych z przedstawicielami firm i instytucji wykorzystujących w swej pracy techniki GIS.

Dzień 20 marca 2019 (środa) to dla wielu spośród uczestników z UW normalny dzień zajęć. By studenci mogli w pełni skorzystać z Forum mogą (próbować) usprawiedliwić nieobecności na zajęciach poprzez przedstawienie prowadzącym zaświadczenia uczestnictwa w Forum. Zaświadczenia te będą wystawiane na życzenie zainteresowanych na podstawie listy obecności (należy się podczas Forum dwukrotnie, w określonych godzinach, wpisać na listę).

Za udział w VI Forum GIS na UW uzyskać będzie można ocenę oraz 1 punkt ECTS. Zasady dotyczące uzyskania oceny i ECTS przedstawione zostaną w trzecim cyrkularzu.

Podczas VI Forum GIS na UW jego uczestnicy zaprezentują podczas krótkich wystąpień swoje osiągnięcia badawcze, naukowe i aplikacyjne związane z zastosowaniem technik GIS. Kwalifikacją do umożliwienia zaprezentowania swoich osiągnięć będzie ocena abstraktu przesłanego organizatorom. Czas trwania wystąpienia i szczegóły techniczne zostaną przedstawione w trzecim cyrkularzu. W niniejszym, poniżej, podajemy zasady przygotowania abstraktów. W przypadku zgłoszenia znacznej liczby abstraktów, organizatorzy przewidują również sesję posterową. Niezależnie od formy wystąpienia (prezentacja/poster) organizatorzy zaproszą wszystkich biorących czynny udział w Forum do przygotowania recenzowanego artykułu. Zbiór takich artykułów wraz z artykułami z poprzedniego V Forum zostanie opublikowany w formie książkowej oraz ogólnodostępnym pliku pdf.

Podczas Forum przeprowadzony będzie konkurs dla studentów na najbardziej interesujące wystąpienie a zwycięzcy mogą liczyć na nagrody ufundowane przez partnerów konferencji.

 

Prosimy o zgłaszanie abstraktów na adres forumgisuw@gmail.com do dnia 11 marca 2019

 

Wymagania redakcyjne dotyczące abstraktów do wystąpień i posterów zgłaszanych na VI Forum GIS na UW

Tradycją Forum GIS na Uniwersytecie Warszawskim jest publikacja streszczeń wszystkich wystąpień w Książce Abstraktów. Aby ujednolicić formę streszczeń oraz usprawnić i ułatwić pracę zespołu redakcyjnego, organizatorzy proszą o nadsyłanie abstraktów sporządzonych według niżej zamieszczonego układu.

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

(Tytuł w języku polskim i angielskim. Czcionka: Times New Roman; Wielkość: 12 pkt; Efekty: wersaliki, pogrubienie; Akapit: wyśrodkowany; interlinia: 1,5. W przypadku tytułu w języku angielskim: Wielkość czcionki 11 pkt; Efekty: wersaliki, pogrubienie. Akapit: wyśrodkowany; interlinia: 1,5.)

Pierwszy Autor1, Drugi Autor2

(Czcionka: Times New Roman; Wielkość: 11 pkt; Efekty: pogrubienie; Akapit: wyśrodkowany; interlinia 1,5.)

1Afiliacja, 2Afiliacja

(Czcionka: Times New Roman; Wielkość: 10 pkt; Efekty: kursywa; Akapit: wyjustowany.)

Słowa / pojęcia kluczowe (maksymalnie 5 słów / pojęć)

(Czcionka: Times New Roman; Wielkość: 10 pkt.; Efekty: pogrubienie; Akapit: wyjustowany.)

Treść streszczenia

(Streszczenie powinno liczyć nie mniej niż 1000 i nie więcej niż 1700 znaków ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi. Czcionka: Times New Roman; Wielkość: 11 pkt, marginesy: lewy -2,5 cm, prawy -2,5 cm, górny -2,5 cm, dolny -3 cm, stopka 2 cm; Efekty: brak; Akapit: wyjustowany; interlinia 1,15 wcięcie 1 cm. W streszczeniu należy unikać cytowania literatury. Jeśli jednak wystąpienie przedstawia wyniki już opublikowane, powołanie się na taką publikację powinno przyjąć formę – (Autor, Rok). W spisie literatury należy użyć tej samej czcionki co w tekście streszczenia. Literaturę cytujemy według stylu Chicago. W streszczeniach nie należy zamieszczać ilustracji. Tekst streszczenia może być podzielony na akapity bez dodatkowych odstępów między nimi. W streszczeniach i w tytułach wystąpień dobrze jest unikać skrótów i symboli zrozumiałych tylko dla wąskiego kręgu specjalistów. Forum ma umożliwić wszystkim zapoznanie się z możliwościami i zastosowaniami technik GIS, niezależnie od reprezentowanych specjalności.)

Plik zawierający streszczenie powinien zostać zapisany w formacie *.doc lub *.docx oraz opatrzony imieniem i nazwiskiem autora wystąpienia, bez spacji: imię_nazwisko.doc

Nabór abstraktów rozpocznie się 18 lutego 2019 (maks. 300 słów) wraz z opublikowaniem kolejnego cyrkularza. W przypadku dużej liczby zgłoszeń komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo kwalifikacji wystąpień. Osoby prezentujące referaty będą miały możliwość opublikowania swoich badań w kolejnym tomie materiałów pokonferencyjnych.

Komitet Organizacyjny
Wydział Geologii: Marcin Stępień, Daniel Zaszewski, wolontariusze
Instytut Archeologii: Nazarij Buławka, Julia M. Chyla,
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych: Jerzy Lechnio

KONTAKT:
forumgisuw@gmail.com
https://www.facebook.com/forumGISUW

Załączniki:

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.