Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Ogłoszenie o otwartym Konkursie na stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu badawczego realizowanego w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Wymagania:

 • wiedza z zakresu klimatologii, w tym analizy statystycznej serii czasowych,
 • autentyczne zainteresowanie nauką, zaangażowanie w pracę naukową, umiejętność krytycznego myślenia, samodzielność, zaradność, proaktywność,
 • mile widziana znajomość zagadnień z zakresu teledetekcji satelitarnej i/lub GIS,
 • mile widziana znajomość podstaw programowania, np. IDL, R, Python,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodę w posługiwaniu się anglojęzyczną literaturą naukową, sprawną komunikację oraz przygotowanie publikacji naukowych,
 • status doktoranta – uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów.

Opis zadań:

Doktorant/doktorantka będzie realizował/realizowała zadania badawcze w ramach projektu „Reprezentatywność globalnych ocen zachmurzenia z satelitarnych misji lidarowych i Radarowych”. Planowane zadania obejmują: 1) analizę klimatologii zachmurzenia z misji lidarowych i radarowych CloudSat-CALIPSO, CATS i IceSat-1, wraz z danymi obrazowymi MODIS i SEVIRI; 2) analizę statystyczną otrzymanych wyników; 3) współuczestniczenie w przygotowaniu publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych; 4) przygotowanie wyników badań (finalnej bazy danych) do publikacji.

Warunki zatrudnienia:

 • stypendium naukowe w wysokości 3300 PLN/miesiąc netto (umowa stypendialna)
 • okres zatrudnienia: 20 miesięcy
 • miejsce wykonywania pracy: Warszawa, CBK PAN, ul. Bartycka 18A

Dodatkowe informacje:

Stypendysta/stypendystka zostanie wybrany/wybrana w ramach otwartego konkursu, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN” (uchwała Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.). Kandydat/kandydatka musi spełniać wymogi określone tym Regulaminem.

Wymagane dokumenty:

CV zawierające zwięzły opis zainteresowań badawczych kandydata/kandydatki z uwzględnieniem informacji o: publikacjach naukowych, wyróżnieniach, nagrodach, stypendiach, doświadczeniu naukowym zdobytym w kraju lub za granicą, udziale w warsztatach, szkoleniach i projektach badawczych, dotychczasowych osiągnięciach naukowych;

 • list motywacyjny (maks. 2 strony)
 • odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem
 • mile widziana opinia przynajmniej jednego samodzielnego pracownika naukowego
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Badań Kosmicznych PAN z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18A, 00-716, dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną (tytuł wiadomości ‘Stypendium DR’), wyłącznie w formacie PDF, na adres: akotarba@cbk.waw.pl. Termin nadsyłania aplikacji mija 14 lutego 2019 roku, o godzinie 23:59. Z wybranymi kandydatami może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 28 lutego 2018 roku. Dopuszcza się możliwość nieobsadzenia stanowiska, w tym w przypadku braku kandydata/kandydatki o odpowiednich kompetencjach. Konkurs może być w każdym czasie odwołany. Rozpoczęcie pracy w projekcie planowane jest na nie wcześniej niż 1 marca 2019 (dokładny termin do ustalenia z wybranym stypendystą/stypendystką).

Dodatkowych informacji udziela (wyłącznie drogą mailową): dr Andrzej Kotarba (kierownik projektu) Zespół Obserwacji Ziemi, Centrum Badań Kosmicznych PAN http://users.cbk.waw.pl/~akotarba/, akotarba@cbk.waw.pl

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.