Oferta stypendium dla studentki/ studenta w projekcie naukowym

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje studenta lub studentki co najmniej 4 roku jednolitych studiów magisterskich, studiów II stopnia lub studiów doktoranckich do projektu pt.: „Wilgotność i gęstość objętościowa piasku jako nowe zmienne w modelu numerycznym transportu piasku i morfodynamiki wydm”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 12.

Wymagania:

 1. Studiowanie na co najmniej 4 roku jednolitych studiów magisterskich lub studiach II stopnia z zakresu geomorfologii lub geologii.
 2. Znajomość tematyki związanej z projektem w szczególności udokumentowane doświadczenie w pomiarach transportu eolicznego piasku.
 3. Doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych dotyczących procesów i form eolicznych (zwłaszcza w obszarach pustynnych w strefie suchej gorącej).
 4. Doświadczenie w pomiarach prędkości i kierunku wiatru (w tym obsługa urządzeń pomiarowych, znajomość programu HOBOware)
 5. Znajomość technik analiz laboratoryjnych jakościowych i ilościowych (doświadczenie w analizach cech sedymentologicznych piasku, analiza sitowa, kalkulacja wskaźników uziarnienia, a także programów Gradistat, Matlab)
 6. Dobra znajomość języka angielskiego.

Do zadań stypendysty należało będzie w szczególności:

 1. Pobór próbek piasku oraz analizy cech teksturalnych (w tym analizy sitowe piasku).
 2. Pomiary transportu eolicznego piasku z wykorzystaniem pasywnych pułapek piasku .
 3. Pomiary prędkości i kierunku wiatru za pomocą automatycznych mierników HOBO.
 4. Analiza statystyczna rozkładu prędkości wiatru w profilu pionowym.
 5. Analiza statystyczna natężenia transportu wiatru w profilu pionowym.

Warunki pracy:

Okres realizacji zadań: 12 miesięcy od 30.04.2019 r.

Umowa stypendium w wysokości 2 000 PLN miesięcznie.

Wymagane dokumenty:

 • dokument potwierdzający uczęszczanie na studia magisterskie lub jednolite studia magisterskie,
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie wymagań stawianych Stypendyście,
 • CV (zawierające informacje o doświadczeniach badawczych i publikacjach naukowych oraz uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach),
 • list motywacyjny,
 • wskazanie co najmniej jednej osoby, z którą będzie można się kontaktować w celu uzyskania rekomendacji (z podstawowymi danymi kontaktowymi)
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych ( plik RODO_PL: pobrany, wydrukowany, podpisany i zeskanowany dokument z pkt 2 z formularzy związanych z nawiązaniem stosunku pracy – link do pobrania dokumentu http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/   )

Zgłoszenia i sposób rekrutacji:

Zgłoszenie należy przysłać drogą elektroniczną w formie PDF na adres: dluzewski@uw.edu.pl

Lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpłynięcia dokumentów na Uniwersytet Warszawski)  na adres:

Dr hab. Maciej Dłużewski

Zakład Geomorfologii

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Krakowskie Przedmieście 30

00-927 Warszawa

Termin składania ofert: 25.04.2019 r., godz. 23:59

W pierwszym etapie rekrutacji ocenione zostaną osiągnięcia kandydatów na podstawie przesłanych dokumentów. W drugim etapie komisja może zaprosić wybrane osoby (które najlepiej spełniają wymienione wyżej wymagania) na rozmowę kwalifikacyjną.

Pobierz ogłoszenie (plik pdf)

 

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.