Stypendium dla doktorantki/doktoranta w projekcie naukowym

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje studenta studiów doktoranckich do projektu pt.: „Przestrzenne zróżnicowanie przepływu kulturowych usług ekosystemowych w dużym mieście. Ile przyrody w kontakcie z przyrodą?” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 16.

Wymagania:

 1. Status studenta studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej (po 01.10.2019).
 2. Dobra znajomość tematyki związanej z turystyką i rekreacją, krajobrazem, usługami ekosystemowymi,
 3. Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne korzystanie z literatury naukowej,
 4. Znajomość GIS oraz umiejętność opracowywania map,
 5. Umiejętność analizy danych pozyskanych z mediów społecznościowych,
 6. Rzetelność, skrupulatność, pracowitość i odpowiedzialność za powierzone prace,
 7. Gotowość do ciągłego doskonalenia się i rozszerzania posiadanych umiejętności,
 8. Gotowość do aktywnego udziału w konferencjach i stażach naukowych, w tym zagranicznych,
 9. Zaradność, motywacja do pracy naukowej, duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą,
 10. Doświadczenie badawcze potwierdzone udziałem w konferencjach oraz autorstwem/współautorstwem publikacji naukowych.
 11. Dyspozycyjność: możliwość poświęcenie dużej ilości czasu na pracę w projekcie.

Do zadań stypendysty należało będzie w szczególności:

 • Udział w budowaniu baz danych i opracowaniu narzędzi badawczych,
 • Udział w przeprowadzaniu analiz statystycznych i przestrzennych,
 • Udział w badaniach terenowych i analizach studiów przypadku,
 • Opracowanie kartograficzne wyników badań,
 • Prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych,
 • Popularyzacja problematyki prowadzonych badań.

Warunki pracy:

Okres realizacji zadań: 30 miesięcy od 01.10.2019.

Umowa stypendium w wysokości 2000 PLN miesięcznie

 Wymagane dokumenty:

 • dokument potwierdzający uczęszczanie na studia doktoranckie bądź przyjęcie do szkoły doktorskiej od 01.10.2019.
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie wymagań stawianych Stypendyście
 • CV (zawierające informacje o doświadczeniach badawczych i publikacjach naukowych oraz uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach),
 • list motywacyjny,
 • wskazanie co najmniej jednej osoby, z którą będzie można się kontaktować w celu uzyskania rekomendacji (z podstawowymi danymi kontaktowymi),
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik RODO_PL: pobrany, wydrukowany, podpisany i zeskanowany dokument z pkt 2 z formularzy związanych z nawiązaniem stosunku pracy – link do pobrania dokumentu http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/

Zgłoszenia i sposób rekrutacji:

Zgłoszenie należy przysłać na adres:

Dr hab. Sylwia Kulczyk

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Krakowskie Przedmieście 30

00-927 Warszawa

lub drogą elektroniczną w formie PDF na adres: skulczyk@uw.edu.pl

Termin składania ofert: 29.09.2019, 23:59 CET

W pierwszym etapie rekrutacji osiągnięcia kandydatów zostaną ocenione na podstawie przesłanych dokumentów. W drugim etapie komisja może zaprosić wybrane osoby (które najlepiej spełniają wymienione wyżej wymagania) na rozmowę kwalifikacyjną.

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.