XXXVI Konkurs Prac Magisterskich z zakresu geografii

Komisja Konkursu Prac Magisterskich przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Geograficznego informuje, że w 2020 roku odbędzie się XXXVI Konkurs Prac Magisterskich z zakresu geografii. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane na wyższych uczelniach w Polsce przez osoby, które egzamin magisterski zdały w 2019 roku i uzyskały tytuł magistra geografii. Każda uczelnia może zgłosić w danym roku kalendarzowym nie więcej niż trzy prace.

Zasadniczymi kryteriami oceny prac są:
 • wartość merytoryczna pracy,
 • umiejętność ujęcia problemu badawczego i logicznego formułowania wniosków,
 • umiejętność stosowania metod badawczych,
 • ewentualna przydatność pracy do zastosowań w praktyce,
 • poprawność językowa,
 • strona ilustracyjna.
Prace należy przesyłać w formie, która stanowiła podstawę do przyznania tytułu magistra (wersja papierowa i elektroniczna). Prace powinny być przekazane wraz z pismem przewodnim Dziekana Wydziału (Dyrektora Instytutu). W piśmie tym powinny być podane następujące informacje:
 • tytuł pracy (w pełnym brzmieniu),
 • data uzyskania tytułu magistra geografii,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail autora pracy,
 • stopień lub tytuł naukowy, imię i nazwisko oraz adres opiekuna pracy,
 • wykaz materiałów składających się na kompletną pracę.
Do pracy należy dołączyć kopie recenzji pracy magisterskiej, przygotowane na egzamin magisterski.
Prace wraz z wymaganymi dokumentami i danymi powinny być przekazane do dziekanatu WGSR UW do 20 stycznia 2020 r.  
Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.