Informacje dla Egzaminatorów. Zaliczenia i egzaminy zdalne w semestrze letnim (2019L) na WGSR UW

NARZĘDZIA DO PRZEPROWADZANIA ZALICZEŃ I EGZAMINÓW W TRYBIE ZDALNYM

Do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym stosuje się następujące narzędzia informatyczne (zgodnie z Zarządzeniem nr 84 rektora UW z 4 maja 2020 r.):

 1. Narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus-egzaminy” prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego (CKC UW), w szczególności do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń pisemnych. Możliwość przeprowadzenia takich egzaminów będzie dostępna wyłącznie od 1 czerwca 2020 r.
 2. Narzędzia Google dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”, w tym w szczególności narzędzie Google Meet do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń ustnych.
 3. Platforma e-learningowa WGSR UW (dopuszczona do prowadzenia egzaminów i zaliczeń na mocy decyzji Prorektor UW)
ZALICZENIA (nie egzaminy)
 1. Zaliczenia pisemne przedmiotów realizowanych na platformach Kampus 1 i Kampus 2 są przeprowadzane na tychże platformach w ramach istniejących kursów, bez konieczności zgłaszania ich CKC UW. Rekomenduje się przeprowadzanie zaliczeń w turach maksymalnie 50-osobowych.
 2. Zaliczenia pisemne przedmiotów realizowanych poza platformami Kampus 1 i Kampus 2 mogą być przeprowadzone na platformie Kampus-egzaminy zgodnie z procedurą dotyczącą egzaminów.
EGZAMINY
 1. Osobą odpowiedzialną za harmonogram egzaminów w sesji letniej na WGSR UW jest p. Ewa Kiczyńska-Stępień. Należy zgłaszać i uzgadniać z Nią terminy i formę egzaminów i zaliczeń.
 2. Za zorganizowanie egzaminów pisemnych na platformie Kampus-egzaminy oraz kontakt z CKC UW na danym kierunku studiów odpowiedzialny jest „Koordynator ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym” (dalej: Koordynator) powołany przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej. Koordynatorem ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na kierunku Geografia i kierunku Gospodarka przestrzenna został mianowany dr Jarosław Suchożebrski (wyslij e-mail).
 3. Za przeprowadzenie i przygotowanie egzaminu odpowiedzialny jest Egzaminator.
 4. Egzaminator w celu zarezerwowania miejsca na egzamin/zaliczenie pisemne na platformie Kampus-egzaminy przekazuje Koordynatorowi następujace informacje:
  1. nazwa przedmiotu egzaminacyjnego,
  2. semestr/rok akademicki w którym przedmiot był realizowany (zgodny z informacją w USOS),
  3. kod USOS przedmiotu i numery grup,
  4. preferowany termin egzaminu/zaliczenia: data, godzina, czas trwania. (Koordynator będzie poproszony o wybranie bloku czasowego w formularzu – pozwoli to na rozłożenie obciążenia platformy, ale co za tym idzie nie ma pewności, że dany termin będzie wolny),
  5. przewidywana liczba osób dopuszczonych do egzaminu/zaliczenia,
  6. Egzaminatorzy i inne osoby uprawnione do wprowadzania egzaminu/zaliczenia na platformę – lista: imię+nazwisko, e-mail (tylko w domenie edu.pl).
 5. Koordynator przekazuje do CKC UW informacje o zapotrzebowaniu na zdalne egzaminy i zaliczenia pisemne, wyłacznie te, które mają być realizowane z wykorzystaniem ogólnouniwersyteckiej platformy Kampus-egzaminy. Zgłoszenia przekazywane są za pomocą dedykowanego formularza co najmniej 7 dni roboczych przed terminem danego egzaminu/zaliczenia.
 6. Na podstawie zgłoszenia CKC UW utworzy na platformie miejsca na egzaminy zgodnie z  kolejnością zgłoszeń, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od wpłynięcia formularza. Informację o utworzeniu przestrzeni egzaminacyjnej CKC UW przekaże drogą mailową Koordynatorowi i wskazanym Egzaminatorom.
 7. Przestrzeń na przeprowadzanie egzaminu będzie dostępna dla studentów tylko w zgłoszonym terminie.
 8. Egzaminatorzy sprawdzają zadania otwarte i/lub weryfikują wyniki  testów oraz przekazują studentom informację o wyniku egzaminu w wybranej przez siebie formie. 
EGZAMINY ZEROWE
 1. Egzaminy zerowe będą się odbywały na tych samych zasadach co wszystkie egzaminy (opisane powyżej).
 2. Egzaminy w terminach zerowych formalnie przynależą już do sesji letniej, możliwość przeprowadzenia takich egzaminów będzie dostępna wyłącznie od 1 czerwca 2020 r. na platformie Kampus-egzaminy.
EGZAMINY NA PLATFORMIE KAMPUS-EGZAMINY
 • Po zgłoszeniu zapotrzebowania otrzymają Państwo pustą przestrzeń kursową. Do Egzaminatora należy wybór sposobu przeprowadzenia egzaminu.
 • Studenci zostaną dodani do przestrzeni kursowej (zsynchronizowani), jednak dostęp otrzymają dopiero przed samym egzaminem. Do zadań Egzaminatora będzie należało ewentualne usunięcie studenta, który nie powinien przystąpić do egzaminu.
 • Student po zakończeniu egzaminu nie otrzyma żadnej informacji zwrotnej o liczbie zdobytych punktów. Egzaminator przekaże studentowi informację o wynikach za pomocą wybranego przez siebie kanału informacyjnego.
 • Arkusz ocen na kursie zostanie wyłączony. Studenci przed terminem egzaminu i po nim nie będą mieli dostępu do przestrzeni egzaminacyjnej.
NIEZBĘDNIK EGZAMINATORA

CKC UW przygotowało “Niezbędnik egzaminatora”, zawierający wskazówki i instrukcje dotyczące sposobu przygotowania zdalnego egzaminu pisemnego. Aby z niego skorzystać, prosimy o zalogowanie się na platformie swoim numerem PESEL i hasłem jak do USOS. Bezpośredni link>>

Posted in Aktualności Doktoranckie, Aktualności Pracownicze, COVID-19, PROMOCJA, Wiadomości Kordynatora ds. egzaminów zdalnych.