Informacje dla Egzaminatorów. Zaliczenia i egzaminy zdalne w semestrze letnim (2019L) na WGSR UW

NARZĘDZIA DO PRZEPROWADZANIA ZALICZEŃ I EGZAMINÓW W TRYBIE ZDALNYM

Do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym stosuje się następujące narzędzia informatyczne (zgodnie z Zarządzeniem nr 84 rektora UW z 4 maja 2020 r.):

 1. Narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus-egzaminy” prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego (CKC UW), w szczególności do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń pisemnych. Możliwość przeprowadzenia takich egzaminów będzie dostępna wyłącznie od 1 czerwca 2020 r.
 2. Narzędzia Google dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”, w tym w szczególności narzędzie Google Meet do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń ustnych.
 3. Platforma e-learningowa WGSR UW (dopuszczona do prowadzenia egzaminów i zaliczeń na mocy decyzji Prorektor UW)
ZALICZENIA (nie egzaminy)
 1. Zaliczenia pisemne przedmiotów realizowanych na platformach Kampus 1 i Kampus 2 są przeprowadzane na tychże platformach w ramach istniejących kursów, bez konieczności zgłaszania ich CKC UW. Rekomenduje się przeprowadzanie zaliczeń w turach maksymalnie 50-osobowych.
 2. Zaliczenia pisemne przedmiotów realizowanych poza platformami Kampus 1 i Kampus 2 mogą być przeprowadzone na platformie Kampus-egzaminy zgodnie z procedurą dotyczącą egzaminów.
EGZAMINY
 1. Osobą odpowiedzialną za harmonogram egzaminów w sesji letniej na WGSR UW jest p. Ewa Kiczyńska-Stępień. Należy zgłaszać i uzgadniać z Nią terminy i formę egzaminów i zaliczeń.
 2. Za zorganizowanie egzaminów pisemnych na platformie Kampus-egzaminy oraz kontakt z CKC UW na danym kierunku studiów odpowiedzialny jest „Koordynator ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym” (dalej: Koordynator) powołany przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej. Koordynatorem ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na kierunku Geografia i kierunku Gospodarka przestrzenna został mianowany dr Jarosław Suchożebrski (wyslij e-mail).
 3. Za przeprowadzenie i przygotowanie egzaminu odpowiedzialny jest Egzaminator.
 4. Egzaminator w celu zarezerwowania miejsca na egzamin/zaliczenie pisemne na platformie Kampus-egzaminy przekazuje Koordynatorowi następujace informacje:
  1. nazwa przedmiotu egzaminacyjnego,
  2. semestr/rok akademicki w którym przedmiot był realizowany (zgodny z informacją w USOS),
  3. kod USOS przedmiotu i numery grup,
  4. preferowany termin egzaminu/zaliczenia: data, godzina, czas trwania. (Koordynator będzie poproszony o wybranie bloku czasowego w formularzu – pozwoli to na rozłożenie obciążenia platformy, ale co za tym idzie nie ma pewności, że dany termin będzie wolny),
  5. przewidywana liczba osób dopuszczonych do egzaminu/zaliczenia,
  6. Egzaminatorzy i inne osoby uprawnione do wprowadzania egzaminu/zaliczenia na platformę – lista: imię+nazwisko, e-mail (tylko w domenie edu.pl).
 5. Koordynator przekazuje do CKC UW informacje o zapotrzebowaniu na zdalne egzaminy i zaliczenia pisemne, wyłacznie te, które mają być realizowane z wykorzystaniem ogólnouniwersyteckiej platformy Kampus-egzaminy. Zgłoszenia przekazywane są za pomocą dedykowanego formularza co najmniej 7 dni roboczych przed terminem danego egzaminu/zaliczenia.
 6. Na podstawie zgłoszenia CKC UW utworzy na platformie miejsca na egzaminy zgodnie z  kolejnością zgłoszeń, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od wpłynięcia formularza. Informację o utworzeniu przestrzeni egzaminacyjnej CKC UW przekaże drogą mailową Koordynatorowi i wskazanym Egzaminatorom.
 7. Przestrzeń na przeprowadzanie egzaminu będzie dostępna dla studentów tylko w zgłoszonym terminie.
 8. Egzaminatorzy sprawdzają zadania otwarte i/lub weryfikują wyniki  testów oraz przekazują studentom informację o wyniku egzaminu w wybranej przez siebie formie. 
EGZAMINY ZEROWE
 1. Egzaminy zerowe będą się odbywały na tych samych zasadach co wszystkie egzaminy (opisane powyżej).
 2. Egzaminy w terminach zerowych formalnie przynależą już do sesji letniej, możliwość przeprowadzenia takich egzaminów będzie dostępna wyłącznie od 1 czerwca 2020 r. na platformie Kampus-egzaminy.
EGZAMINY NA PLATFORMIE KAMPUS-EGZAMINY
 • Po zgłoszeniu zapotrzebowania otrzymają Państwo pustą przestrzeń kursową. Do Egzaminatora należy wybór sposobu przeprowadzenia egzaminu.
 • Studenci zostaną dodani do przestrzeni kursowej (zsynchronizowani), jednak dostęp otrzymają dopiero przed samym egzaminem. Do zadań Egzaminatora będzie należało ewentualne usunięcie studenta, który nie powinien przystąpić do egzaminu.
 • Student po zakończeniu egzaminu nie otrzyma żadnej informacji zwrotnej o liczbie zdobytych punktów. Egzaminator przekaże studentowi informację o wynikach za pomocą wybranego przez siebie kanału informacyjnego.
 • Arkusz ocen na kursie zostanie wyłączony. Studenci przed terminem egzaminu i po nim nie będą mieli dostępu do przestrzeni egzaminacyjnej.
NIEZBĘDNIK EGZAMINATORA

CKC UW przygotowało “Niezbędnik egzaminatora”, zawierający wskazówki i instrukcje dotyczące sposobu przygotowania zdalnego egzaminu pisemnego. Aby z niego skorzystać, prosimy o zalogowanie się na platformie swoim numerem PESEL i hasłem jak do USOS. Bezpośredni link>>

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA PLATFORMIE KAMPUS-EGZAMINY

Od 2 lipca Egzaminatorzy pracujący na platformie Kampus-egzaminy mogą korzystać z nowego mechanizmu – mogą publikować punkty studentów tak, aby były one wyświetlane za pośrednictwem zakładki „Moje egzaminy” strony https://elearning.ckc.uw.edu.pl/. Tutorial znajduje się w Niezbędniku egzaminatora w zakładce Udostępnianie wyników studentom na stronie „Moje egzaminy”. Bezpośredni link dostępny jest tutaj.

Centrum Kompetencji Cyfrowych UW informuje, że przy egzaminach poprawkowych nie będzie autoryzować studentów na egzamin. Dodanie poszczególnych osób do egzaminu poprawkowego będzie leżało w gestii egzaminatora. Tutorial dotyczący sposobu autoryzacji studentów jest dostępny pod tym linkiem.

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.