Zarządzenie Rektora UW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

W związku z utrzymującym się zagrożeniem zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Rektor UW wydał zarządzenie regulujące zasady studiowania i pracy na uczelni od 25 maja 2020 r.

KSZTAŁCENIE
  • przedłużenie zajęć online dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy do końca roku akademickiego 2019/2020. Wyjątek stanowią zajęcia, których realizacja wymaga fizycznej obecności w miejscu badań, praktyk etc. (np. zajęcia terenowe, praktyczne, laboratoryjne);
  • wprowadzenie harmonogramów zajęć praktycznych na poszczególnych kierunkach studiów;
  • zawieszenie obozów studenckich nieobjętych programem studiów;
  • przeprowadzanie zajęć, zaliczeń, egzaminów (w tym dyplomowych) zgodnie ze znowelizowanym kalendarzem akademickim i w trybie zdalnym;
  • zawieszenie egzaminów i zaliczeń odbywających się w budynkach UW.
PRACA
  • możliwość pracy zdalnej (wyjątek stanowią pracownicy, od których obowiązków zależy zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy członków społeczności akademickiej lub ciągłość funkcjonowania uczelni i ochrona jej majątku;
  • możliwość wykonywania obowiązków służbowych w systemie dyżurów lub ruchomego czasu pracy
  • decyzje dotyczące organizacji pracy w jednostkach podejmują ich kierownicy.
Nadal obowiązują:
  • zawieszenie służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu do 30 czerwca 2020 roku;
  • odwołanie wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych) organizowanych na terenie UW do 31 sierpnia 2020 roku;
  • wstrzymanie kwaterowania nowych osób w domach studenckich i innych obiektach UW oraz zakazu odwiedzin w tych obiektach do 30 czerwca 2020 roku;
  • uproszczone procedury obiegu i zatwierdzania dokumentów finansowych, określone w zarządzeniu nr 67 rektora UW z 3 kwietnia 2020 roku.
Źródła:

Strona internetowa Uniwersytetu Warszawskiego (link)

Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (link)

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.