Oferta stypendium w projekcie naukowym (mediewista)

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje studentki lub studenta studiów doktoranckich do projektu pt.: „Głuchoniemcy (Walddeutsche): przeszłość i teraźniejszość zapomnianych społeczności lokalnych na Pogórzu Karpackim”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 18.

Nazwa stanowiska: Stypendysta/Doktorant

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Miasto: Warszawa

Link do strony www jednostki: http://wgsr.uw.edu.pl/

Wymagania:

 • stopień magistra historii (specjalizacja: mediewistyka, zainteresowania badawcze: historia średniowieczna Polski i Europy)
 • kontynuowanie nauki i badań na poziomie studiów doktoranckich w zakresie historii średniowiecznej
 • udokumentowane co najmniej 3 letnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu kwerend archiwalnych
 • znajomość języków łacińskiego i niemieckiego
 • aktywne uczestnictwo w życiu naukowym, w tym projektach naukowych (grantach) z zakresu historii średniowiecza
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność i terminowość w pracy badawczej
 • realizacja zadań badawczych wynikających z umowy UMO-2019/35/B/HS3/01274

Opis zadań:

 • prowadzenie kwerend archiwalnych i bibliotecznych z zakresu średniowiecznej kolonizacji niemieckiej (głuchoniemieckiej) w Europie Środkowej w kontekście genezy i historii osadnictwa głuchoniemieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem osadnictwa głuchoniemieckiego między Białą Dunajcową a Wisłoką
 • stworzenie i opracowanie bazy danych do dalszych studiów nad osadnictwem głuchoniemieckim, w szczególności na wskazanym terytorium
 • analiza zgromadzonych źródeł ze szczególnym naciskiem na wyznaczenie granic terytorium osadnictwa głuchoniemieckiego, wskazanie wysp osadniczych oraz ustalenie chronologii procesów osadniczych
 • przeprowadzenie pogłębionej analizy kilku wybranych studiów przypadku na podstawie zgromadzonych archiwaliów
 • uczestnictwo w pracach Zespołu Projektowego, w tym w zebraniach, seminariach, w tym referowanie wyników badań

Typ konkursu NCN: OPUS

Grupa nauk: HS

Termin składania ofert: 30.06.2020 r., godz.23:59

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia: Stypendium będzie wypłacane przez 15 miesięcy, poczynając od 1.10.2020 r. Wysokość stypendium wynosi 3800 PLN miesięcznie (całkowita kwota stypendium wynosi 57 000 PLN).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do kierownika projektu o zatrudnienie w projekcie
 • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • dokument potwierdzający status doktoranta
 • CV naukowe (w tym wykaz publikacji naukowych i projektów naukowych, w których uczestniczył kandydat)
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik RODO_PL: pobrany, wydrukowany, podpisany i zeskanowany dokument z pkt 2 z formularzy związanych z nawiązaniem stosunku pracy – link do pobrania dokumentu http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/)

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 12 lipca 2020 r.

Oferty należy zgłaszać do Kierownika Projektu prof. dr hab. Marcina Solarza, pod adres: mwsolarz@uw.edu.pl (temat maila: stypendium_NCN_Głuchoniemcy_mediewista)

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.