Oferta stypendium w projekcie naukowym (etnolog i antropolog)

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje studentki lub studenta studiów doktoranckich do projektu pt.: „Głuchoniemcy (Walddeutsche): przeszłość i teraźniejszość zapomnianych społeczności lokalnych na Pogórzu Karpackim”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 18.

Nazwa stanowiska: Stypendysta/Doktorant
Liczba stanowisk: 1
Nazwa jednostki: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
Miasto: Warszawa
Link do strony www jednostki: http://wgsr.uw.edu.pl/

Wymagania:

 • stopień magistra w zakresie etnologii i antropologii kulturowej
 • kontynuowanie nauki i badań na poziomie studiów doktoranckich w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych (mile widziane studia doktoranckie i/lub badania o wymiarze antropogeograficznym)
 • udokumentowane co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie etnograficznych badań terenowych (preferowana tematyka: badania nad dziedzictwem kulturowym)
 • znajomość dziejów osadnictwa na terytorium polskich Karpat (wiedza z zakresu etnografii, historii i/lub archeologii)
 • aktywne uczestnictwo w życiu naukowym
 • przynajmniej jedna publikacja naukowa w czasopiśmie naukowym z zakresu antropologii lub studiów nad kulturą
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność i terminowość w pracy badawczej
 • realizacja zadań badawczych wynikających z umowy UMO-2019/35/B/HS3/01274

Opis zadań:

 • prowadzenie kwerend bibliotecznych i archiwalnych z zakresu etnografii Pogórza Karpackiego z naciskiem na terytorium położone między Białą Dunajcową a Wisłoką
 • analiza i interpretacja zgromadzonych w czasie kwerend materiałów dotyczących osadnictwa głuchoniemieckiego oraz zróżnicowania kulturowego regionu “Na Głuchoniemcach”
 • wybór miejscowości pod kątem przyszłych pogłębionych etnograficznych badań terenowych, w tym przygotowanie w/w badań przez szereg pilotaży, zbudowanie sieci informatorów, opracowanie katalogu źródeł itd.
 • przeprowadzenie pilotażowych etnograficznych badań terenowych metodą jakościową (etnograficzną) nad dziedzictwem kulturowym Głuchoniemców, jego reliktami i sposobami trwania w wyobraźni społecznej współczesnych mieszkańców regionu
 • antropologiczna analiza materiałów zgromadzonych w terenie
 • uczestnictwo w pracach Zespołu Projektowego, w tym w zebraniach, seminariach, w tym referowanie wyników badań

Typ konkursu NCN: OPUS
Grupa nauk: HS
Termin składania ofert: 30.06.2020 r., godz.23:59
Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia: Stypendium będzie wypłacane przez 10 miesięcy, poczynając od 1.10.2020. Wysokość stypendium wynosi 3800 PLN miesięcznie (całkowita kwota stypendium wynosi 38000 PLN).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do kierownika projektu o zatrudnienie w projekcie
 • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • dokument potwierdzający status doktoranta
 • CV naukowe (w tym wykaz publikacji naukowych i projektów naukowych, w których uczestniczył kandydat)
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik RODO_PL: pobrany, wydrukowany, podpisany i zeskanowany dokument z pkt 2 z formularzy związanych z nawiązaniem stosunku pracy – link do pobrania dokumentu http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/)

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 12 lipca 2020 r.
Oferty należy zgłaszać do Kierownika Projektu prof. dr hab. Marcina Solarza, pod adres:
mwsolarz@uw.edu.pl (temat maila: stypendium_NCN_Głuchoniemcy_antropolog)

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.