Ogólne wytyczne dotyczące konsultacji ze studentami na WGSR UW

Zasady zostały przygotowane w oparciu o następujące dokumenty:

 1. rekomendacje przygotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni
 2. rekomendacje Państwowej Inspekcji Pracy https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109995,bezpieczny-powrot-do-pracy-zalecenia-panstwowej-inspekcji-pracy.html
 3. rekomendacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/
 4. zarządzenie Rektora UW https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5433/M.2020.236.Zarz.105.pdf
 5. pismo przesłane przez Kanclerza UW dnia 15.05.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Kanclerza UW

 1. każdemu pracownikowi przysługuje pakiet 3 maseczek wielokrotnego użytku, a oprócz tego 1 para rękawiczek jednorazowych dziennie w razie przebywania na Wydziale.
 2. Studenci i interesanci spoza Wydziału muszą sobie zapewnić środki ochrony osobistej we własnym zakresie.

Reżim sanitarny w pokojach pracowników naukowych w trakcie trwania konsultacji

 1. w pomieszczeniach w których odbywają się konsultacje nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż studenci, pracownicy WGSR.
 2. rekomendujemy częste wietrzenie pomieszczeń.
 3. po zakończeniu wspólnej pracy należy dezynfekować blat i inne powierzchnie często używane. W trakcie dnia pracy za dezynfekcję odpowiada pracownik. Raz dziennie wszystkie te powierzchnie będą dezynfekowane dodatkowo przez panie porządkowe.

Zasady ogólne:

 1. Pracownik musi uzyskać akceptację Kierownika Jednostki Dydaktycznej (majkor@uw.edu.pl), potwierdzającą zasadność przeprowadzenia konsultacji na Wydziale.
 2. Pracownik, jest zobowiązany do wcześniejszego podania imię, nazwisko, numer telefonu studenta do tabeli upoważnień, na podstawie której zostanie wpuszczony/a do budynku;
 3. numer telefonu jest potrzebny, aby móc się skontaktować, w razie gdyby u kogoś z obecnych danego dnia na Wydziale stwierdzono w późniejszym czasie koronawirusa;
 4. w konsultacjach może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć studenci i pracownicy, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami s a objęci kwarantanna lub izolacją w warunkach domowych.
 5. w trakcie rozmowy ze studentem, należy zachować odległość co najmniej 2 metrów, należy bezwzględnie nosić maseczki ochronne lub przyłbice, oraz rękawiczki w razie pracy na dokumentach papierowych,
 6. w przypadku konsultacji z wykorzystaniem sprzętu komputerowego należy tak zorganizować pracę, aby nie pracować na wspólny sprzęcie (konsultacja przy wykorzystaniu rzutnika/ekranu multimedialnego), należy zachować odległość co najmniej 2 metrów, bezwzględnie nosić maseczki ochronne lub przyłbice, oraz rękawiczki.
 7. rekomendujemy noszenie maseczek lub przyłbic w przestrzeniach wspólnych (korytarze, sanitariaty);
 8. na WGSR UW zapewnione będą podstawowe środki wymagane reżimem sanitarno-epidemiologicznym, czyli płyny dezynfekujące i środki czystości w łazienkach;
 9. wszystkie pokoje lub sale, w których ktoś przebywał danego dnia, są dezynfekowane przez panie porządkowe najpóźniej rano następnego dnia.

Wszyscy studenci, którzy będą brać udział w konsultacjach powinni pamiętać o:

 1. maseczkach osobistych;
 2. utrzymywaniu dystansu społecznego (min. 2 m);
 3. utrzymywaniu higieny wg wskazań epidemiologicznych;
 4. wszyscy, którzy mieli wysoka temperaturę, lub inne symptomy choroby najpóźniej na tydzień przed konsultacjami, powinni powstrzymać się od uczestnictwa w nich i pozostać w domu.

Kontakt zarówno ze studentami jak i z prowadzącymi zajęcia i innymi pracownikami WGSR UW powinien być maksymalnie ograniczony i z zachowaniem reżimu i zasad dystansu społecznego.
Podkreślam wagę konsekwentnego stosowania się do tych zasad, gdyż każdy pracownik, doktorant i student, niezależnie od swojej pozycji, powinien mieć zapewnione podstawowe poczucie bezpieczeństwa, gdy przebywa na Wydziale.

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik
Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW

dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Kierownik Jednostki Dydaktycznej

 

Pobierz: Ogólne wytyczne dotyczące konsultacji ze studentami na WGSR UW (plik w formacie pdf)

Posted in Aktualności Doktoranckie, Aktualności Pracownicze, Aktualności studenckie, COVID-19.