Procedury przeprowadzania egzaminów i harmonogram sesji letniej 2019L

Harmonogram sesji letniej roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW (aktualizacja z dnia 08.06.2020)

4 maja 2020 r.  Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wydał Zarządzenie nr 84 dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (treść Zarządzenia w załączniku).
Zgodnie z powyższym Zarządzeniem wszystkie egzaminy w sesji egzaminacyjnej (letniej) roku akademickiego 2019/20 powinny odbywać się w formie zdalnej.

W związku z Zarządzeniem nr 84 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym, Pani Prodziekan ds. studenckich dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska (po konsultacjach z  koordynatorem ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym, dr Jarosławem Suchożebrskim) postanowiła uzupełnić w/w Zarządzenie o punkty dotyczące procedur przeprowadzenia  egzaminu w trybie zdalnym w formie pisemnej:

1) Jeżeli student nie będzie miał możliwości przystąpić do egzaminu (z przyczyn technicznych, wynikłych bezpośrednio przed jego rozpoczęciem), powinien poinformować drogą mailową egzaminatora i dziekanat Wydziału (dziekanat.wgsr@uw.edu.pl), najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem egzaminu, o niemożności przystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie.

2) Jeśli w trakcie egzaminu nastąpi zerwanie zdalnego połączenia, student powinien:
a) próbować ponownie nawiązać połączenie i kontynuować egzamin;
b) w przypadku niemożności nawiązania ponownego połączenia, student powinien poinformować drogą mailową o takiej sytuacji egzaminatora i dziekanat Wydziału (dziekanat.wgsr@uw.edu.pl), najpóźniej 10 minut po zerwaniu połączenia.

3) W przypadku braku połączenia internetowego, o niemożności przystąpienia do egzaminu (z przyczyn technicznych) należy zawiadomić telefoniczne mgr Jana Skrzypczuka (p.o. Kierownika dziekanatu), tel. (22) 55-21-519.

4) W razie wystąpienia powyższych sytuacji, student ma prawo do powtórzenia egzaminu (ten sam termin).

5) Powtórzony egzamin (zdalny) będzie przeprowadzony w formie ustnej, w terminie ustalonym przez egzaminatora, mieszczącym się w przedziale: 1-3 lipca 2020 r., lub w terminie sesji poprawkowej (jako pierwszy termin).

 

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 84 Rektora UW i stosowanie się do zasad i procedur tam zawartych.

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.