Oferta stypendium w projekcie badawczym

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje studentki lub studenta studiów doktoranckich do projektu pt.: „Głuchoniemcy (Walddeutsche): przeszłość i teraźniejszość zapomnianych społeczności lokalnych na Pogórzu Karpackim”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 18.

 Nazwa stanowiska: Stypendysta/Doktorant

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Miasto: Warszawa

Link do strony www jednostki: http://wgsr.uw.edu.pl

Wymagania:

 • stopień magistra filologii polskiej
 • kontynuowanie edukacji i badań na poziomie studiów doktoranckich w zakresie nauk społecznych (mile widziane studia doktoranckie w zakresie antropogeografii)
 • udokumentowane co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie cyfryzacji, indeksowania i analizy źródeł archiwalnych z zakresu onomastyki kulturowej,
  w szczególności z obszaru dawnej Galicji
 • doświadczenie w pracy w archiwach ukraińskich
 • znajomość języka łacińskiego
 • umiejętność pracy z rękopisami i starodrukami
 • umiejętność pracy w zespole, w tym kierowania zespołem cyfryzującym i indeksującym źródła archiwalne
 • wiedza językoznawcza w zakresie onomastyki kulturowej z elementami antropologii kulturowej
 • aktywne uczestnictwo w życiu naukowym
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność i terminowość w pracy badawczej
 • realizacja zadań badawczych wynikających z umowy UMO-2019/35/B/HS3/01274

Opis zadań:

 • prowadzenie kwerend bibliotecznych i archiwalnych z zakresu onomastyki
  i językoznawstwa, w tym na Ukrainie i na Słowacji, dotyczących Pogórza Karpackiego, z naciskiem na terytorium położone między Białą Dunajcową a Wisłoką
 • badania terenowe w zakresie antroponimów, toponimów i innych kwestii językowych związanych z osadnictwem głuchoniemieckim
 • budowa, rozwój i opracowanie baz danych zawierających antroponimy i toponimy związane z osadnictwem głuchoniemieckim
 • zorganizowanie, nadzór i koordynacja pracy zespołu zajmującego się indeksowaniem ksiąg metrykalnych (urodzeń, ślubów i zgonów) w archiwach diecezjalnych
  w Tarnowie, Rzeszowie i Przemyślu oraz w lokalnych archiwach parafialnych
 • analiza źródeł archiwalnych i danych pozyskanych w terenie z zastosowaniem metod charakterystycznych dla językoznawstwa i antropologii
 • współpraca z innymi językoznawcami i etnografami w badaniu procesów asymilacyjnych społeczności głuchoniemieckich, w tym na płaszczyźnie językowej
 • uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych
 • przygotowanie samodzielnych publikacji związanych z projektem oraz uczestnictwo
  w zespołach autorskich, w tym w przygotowaniu monografii podsumowującej projekt
 • uczestnictwo w pracach Zespołu Projektowego, w tym w zebraniach, seminariach,
  w tym referowanie wyników badań

Typ konkursu NCN: OPUS

Grupa nauk: HS

Termin składania ofert: 04.09.2020, 23:59

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Stypendium będzie wypłacane przez 47 miesięcy, poczynając od 1.10.2020. Wysokość stypendium przez pierwsze 24 miesiące będzie wynosić 2500 PLN miesięcznie, przez pozostałe 23 miesiące 3800 PLN miesięcznie (całkowita kwota stypendium wynosi 147 400 PLN).

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 • podanie do kierownika projektu o zatrudnienie w projekcie
 • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • dokument potwierdzający status doktoranta lub informacja o pozytywnej rekomendacji do przyjęcia do szkoły doktorskiej (np. lista rankingowa z informacją o statusie kwalifikacji)
 • CV naukowe (w tym wykaz publikacji naukowych i projektów naukowych, w których uczestniczył kandydat)
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik RODO_PL: pobrany, wydrukowany, podpisany i zeskanowany dokument z pkt 2 z formularzy związanych z nawiązaniem stosunku pracy – link do pobrania dokumentu http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/)

Komisja konkursowa może zdecydować o przeprowadzeniu rozmów z kandydatami.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 września 2020 r.

Oferty należy zgłaszać do Kierownika Projektu prof. dr hab. Marcina Solarza, pod adres: mwsolarz@uw.edu.pl (temat maila: stypendium_NCN_Głuchoniemcy_językoznawca)

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.