Przedłużenie okresu trwania studiów o 3 miesiące lub powtarzanie etapu studiów.

1. Przedłużenie okresu trwania studiów o 3 miesiące

Zgodnie z § 47 ust. 2 Regulaminu Studiów, na wniosek studenta lub na wniosek kierującego pracą dyplomową, kierownik jednostki dydaktycznej – dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska może przedłużyć okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż o trzy miesiące, z wyłączeniem okresu urlopu, od planowego terminu ukończenia studiów, w przypadku:

1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej opinią BON wydaną na podstawie dokumentacji medycznej studenta;
2) niemożności przygotowania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od studenta lub kierującego pracą dyplomową.

Studenci, którzy zamierzają wystąpić o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, powinni do 21 września 2020 wystosować podanie w USOSweb w zakładce „inne” do dr Marii Korotaj-Kokoszczyńskiej z taką prośbą. Podanie musi być zaopiniowane przez opiekuna pracy. Opinia powinno być przesłana drogą mailową przez opiekuna do kierownika jednostki dydaktycznej – dr Marii Korotaj-Kokoszczyńskiej;

2. Powtarzanie etapu studiów

Studenci, którzy nie zaliczyli seminarium ostatniego etapu studiów, z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, powinni do 21.09.2020 złożyć w USOSweb podanie o powtarzanie etapu studiów.

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.