Obowiązkowe Szkolenie BHP dla studentów i doktorantów

Przedmiot „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej” jest obowiązkowy dla osób rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestników studiów doktoranckich. Szkolenie jest realizowane w formie zajęć prowadzonych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość (e-learning) za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego https://kampus.come.uw.edu.pl w języku polskim i angielskim. Materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia szkolenia udostępniono bez ograniczenia czasowego w formie czterech modułów.

Test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia, składa się z 26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Przedmiot „Szkolenie w zakresie bhp” zostanie zaliczony po uzyskaniu 14 i więcej poprawnie zaznaczonych odpowiedzi. Student i doktorant może przystąpić do rozwiązania testu w następujących terminach:

  • 16 listopada 2020 r. -14 lutego 2021 r.
  • 26 lutego 2021 r. – 7 kwietnia 2021 r.

Dodatkowych terminów poza wyżej wymienionymi nie przewiduje się.

W przypadku nie przystąpienia do zaliczenia lub nieukończenia przedmiotu w wyznaczonych wyżej terminach, powtarzanie przedmiotu będzie możliwe w terminie 30 sierpnia – 12 września 2021 r. Za powtarzanie przedmiotu „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej” jest pobierana opłata. Wysokość określona zostanie w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021. Opłata będzie wnoszona przelewem na rachunek bankowy właściwy dla wydziału studenta. Zaświadczenia o szkoleniach z zakresu bhp z zakładów pracy nie uprawniają do wpisu zaliczenia szkolenia bhp dla studentów i doktorantów rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Warszawskim.

linku załączony jest skan pisma dotyczącego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej z dnia 8 września 2020 roku.

Pismo jest również  dostępne na stronie Biura Spraw Studenckich w zakładce „dla dziekanatów”.

Link do pisma: BHP 2020

Posted in Aktualności Doktoranckie, Aktualności Dziekanatu, Aktualności Rekrutacji, Aktualności studenckie, Aktualności studiów niestacjonarnych, Aktualności studiów stacjonarnych.