Informacje dla Egzaminatorów. Zaliczenia i egzaminy zdalne w semestrze zimowym (2020Z) na WGSR UW

NARZĘDZIA DO PRZEPROWADZANIA ZALICZEŃ I EGZAMINÓW W TRYBIE ZDALNYM

Do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym stosuje się następujące narzędzia informatyczne (zgodnie z Zarządzeniem nr 84 rektora UW z 4 maja 2020 r.):

 1. Narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus 1” i „Kampus 2” oraz „Kampus-egzaminy” prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego (CKC UW), w szczególności do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń pisemnych.
 2. Narzędzia Google dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni” (Google Meet, poczta elektroniczna, formularze Google itp.), w tym w szczególności narzędzie Google Meet do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń ustnych.
ZALICZENIA (nie egzaminy)
 1. Zaliczenia pisemne przedmiotów realizowanych na platformach Kampus 1 i Kampus 2 są przeprowadzane na tychże platformach w ramach istniejących kursów, bez konieczności zgłaszania ich CKC UW. Rekomenduje się przeprowadzanie zaliczeń w turach maksymalnie 50-osobowych.
 2. Zaliczenia pisemne przedmiotów realizowanych poza platformami Kampus 1 i Kampus 2 mogą być również przeprowadzone na platformie Kampus-egzaminy zgodnie z procedurą dotyczącą egzaminów.
EGZAMINY
 1. Osobą odpowiedzialną za harmonogram egzaminów na WGSR UW jest p. Jan Skrzypczuk. Należy zgłaszać i uzgadniać z Nim terminy i formę egzaminów i zaliczeń.
 2. Za zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej Kampus 1 i Kampus 2 odpowiada Egzaminator.
 3. Za zorganizowanie egzaminów pisemnych na platformie Kampus-egzaminy oraz kontakt z CKC UW na danym kierunku studiów odpowiedzialny jest „Koordynator ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym” (dalej: Koordynator) powołany przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej. Koordynatorem ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na kierunku Geografia i kierunku Gospodarka przestrzenna został mianowany dr Jarosław Suchożebrski (wyslij e-mail).
 4. Za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu odpowiedzialny jest Egzaminator.
 5. Egzaminator w celu zarezerwowania miejsca na egzamin/zaliczenie pisemne na platformie Kampus-egzaminy przekazuje Koordynatorowi następujące informacje:
  1. nazwa przedmiotu egzaminacyjnego,
  2. semestr/rok akademicki w którym przedmiot był realizowany (zgodny z informacją w USOS),
  3. kod USOS przedmiotu i numery grup,
  4. preferowany termin egzaminu/zaliczenia: data, godzina, czas trwania. (Koordynator będzie poproszony o wybranie bloku czasowego w formularzu – pozwoli to na rozłożenie obciążenia platformy, ale co za tym idzie nie ma pewności, że dany termin będzie wolny),
  5. przewidywana liczba osób dopuszczonych do egzaminu/zaliczenia,
  6. Egzaminatorzy i inne osoby uprawnione do wprowadzania egzaminu/zaliczenia na platformę – lista: imię+nazwisko, e-mail (tylko w domenie edu.pl).
 6. Koordynator przekazuje do CKC UW informacje o zapotrzebowaniu na zdalne egzaminy i zaliczenia pisemne, wyłącznie te, które mają być realizowane z wykorzystaniem ogólnouniwersyteckiej platformy Kampus-egzaminy. Zgłoszenia przekazywane są za pomocą dedykowanego formularza co najmniej 7 dni roboczych przed terminem danego egzaminu/zaliczenia.
 7. Na podstawie zgłoszenia CKC UW utworzy na platformie miejsca na egzaminy zgodnie z  kolejnością zgłoszeń, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od wpłynięcia formularza. Informację o utworzeniu przestrzeni egzaminacyjnej CKC UW przekaże drogą mailową Koordynatorowi i wskazanym Egzaminatorom.
 8. Przestrzeń na przeprowadzanie egzaminu będzie dostępna dla studentów tylko w zgłoszonym terminie.
 9. Egzaminatorzy sprawdzają zadania otwarte i/lub weryfikują wyniki  testów oraz przekazują studentom informację o wyniku egzaminu w wybranej przez siebie formie. 
EGZAMINY ZEROWE
 1. Egzaminy zerowe będą się odbywały na tych samych zasadach co wszystkie egzaminy (opisane powyżej)
EGZAMINY NA PLATFORMIE KAMPUS-EGZAMINY
 • Po zgłoszeniu zapotrzebowania otrzymają Państwo pustą przestrzeń kursową. Do Egzaminatora należy wybór sposobu przeprowadzenia egzaminu.
 • Egzaminatorzy wprowadzają na platformę zadania/testy egzaminacyjne, mogąc korzystać ze wsparcia w postaci: Niezbędnika egzaminatora, doradztwa Koordynatora oraz helpdesku CKC UW.
 • Studenci zostaną dodani do przestrzeni kursowej (zsynchronizowani), jednak dostęp otrzymają dopiero przed samym egzaminem – wcześniej mino autoryzacji studenci nie będą mieli do niej dostępu. Do zadań Egzaminatora będzie należało ewentualne usunięcie z listy studenta, który nie powinien przystąpić do egzaminu.
 • Arkusz ocen na kursie zostanie wyłączony.  Student po zakończeniu egzaminu nie otrzyma żadnej informacji zwrotnej o liczbie zdobytych punktów. Egzaminator przekaże studentowi informację o wynikach za pomocą wybranego przez siebie kanału informacyjnego.
 • Egzaminatorzy sprawdzają zadania otwarte i/lub weryfikują automatyczny wynik  testów oraz przekazują, w wybranej przez siebie formie, studentom informację o wyniku egzaminu.
 • Centrum Kompetencji Cyfrowych UW informuje, że przy egzaminach poprawkowych nie będzie autoryzować studentów na egzamin. Dodanie poszczególnych osób do egzaminu poprawkowego będzie leżało w gestii egzaminatora. Tutorial dotyczący sposobu autoryzacji studentów jest dostępny pod tym linkiem.

UWAGA! Egzaminatorzy mają możliwość udostępnienia przestrzenia egzaminacyjnej studentom w dowolnie wybranym przez siebie dniu w godzinach 18.00 – 6.00, tym samym dając wgląd do punktacji i/lub próby studenta oraz punktacji komentarza do zadania.

NIEZBĘDNIK EGZAMINATORA

CKC UW przygotowało “Niezbędnik egzaminatora”, zawierający wskazówki i instrukcje dotyczące sposobu przygotowania zdalnego egzaminu pisemnego. Aby z niego skorzystać, prosimy o zalogowanie się na platformie swoim numerem PESEL i hasłem jak do USOS. Bezpośredni link>>

 

Posted in Aktualności Dziekanatu, COVID-19, Nauczanie zdalne, PROMOCJA, Wiadomości Kordynatora ds. egzaminów zdalnych.