Przedmowa

Zdzisław Mikulski –   Prof, zwyczajny dr hab, inż. Urszula Soczyńska. 

 Urszula Soczyńska –  30″ lat Zakładu Hydrologii w Uniwersytecie Warszawskim

Zdzisław Mikulski –  Wkład warszawskiej  hydrologii uniwersyteckiej w rozwój badań bilansu wodnego  The contribution of hydrology at the Unfomity of Warsaw to the developrnent of studtes on water balance .

Małgorzata Gutry-Korycka, Jadwiga Rotnicka –  Ustrój hydrologiczny rzek w świetle scenariuszy zmian globalnych klimatu. The hydrological flow reglme of the riyers in the light of scenarios giobal climate change.

Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska – Struktura hydrograficzna wybranych systemów rzecznych i rzeczno-jeziornychHydrographic structure of seiected fluvial and lacu$trine~fluvial systenis .   

Urszula Somorowska  – Analiza i przetwarzanie danych topograficznych w modelowaniu struktury sieci rzecznej i granic zlewni.  Topographic data processMg in modeling of river network structure and watershett delineation.

Paulina PokojskaZastosowanie systemów informacji geograficznej w modelowaniu hydrologicznym.  Applications of Geographicał Information Systems in Hydrological Modelling .

Tomasz Dziurzyński -Pochodzenie materiału unoszonego w cieku w świetle zintegrowanego modelu wodnej erozji w zlewni niżnej. The genesis of material transported in the channel in the light of the integrated model of soil erosion in the lowland catchment .

Jarosław Suchożebrski – Zmienne diagnostyczne w badaniach warunków migracji zanieczyszczeń do wód podziemnych . Diagnostic variables in  the study of conditions on migration of pollutants to underground water .

Jarosław Suchożebrski  Ocena warunków migracji zanieczyszczeń do wód podziemnych w zlewni górnej Wilgi. Assessment of conditions for migration of poliutants to groundwater in upper Wilga basin . 

Iwona Świątkowska, Artur MagnuszgwskiZmiany dopływu azotu i fosforu do Morza Bałtyckiego z małych zlewni rolniczych Polski i Szwecji w iatach 1990-1997. Changes in the nitrogen a«d phosphorous teadg reaching Baltic Sea from smali ągricuhure cathchntents of Pojtnd and Sweden in the period 1990-1997. 

Barbara Nowicka –  Ocena możliwości redukcji wezbrań w Dolince Służewskiej. Evaluation of potentia! storage eapadty         of thecatchment of Potok Służewski.

Barbara Nowicka, Nina Cudna – Wpływ zabudowy miejskiej na warunki odpływu w zlewni Srebrnej. Influence of urban scructures on runoff conditiontngin the catchment area of Srebrna river.

Dariusz Woronko  – Geneza i rozwój Wielkiego Torfowteka Batorowskiego w Górach Stołowych.  Origin and developnient of Wielkie Torfowisko Batorowskie in Stołowe Mountains.

Maciej Lenartowicz  – Obieg substancji chemicznych w stawni Pożary Circulation of chemical elements łn the Pożary Basin.

Aneta Afelt –  Warunki występowania i ustrój hydrologiczny źródeł w dorzeczu górnej Radomki  . Conditions of appearance and hydrologica! characteristic of sources in the upper Radomka river basin.

Robert Kużawa, Małgorzata Gutry-Korycka – Źródła Skarpy Warszawskiej. Springs of the glacial upland slope in Warsaw.