Jolanta Bryła Delimitacja przestrzeni kosmicznej: cel, zasadność, rywalizacja interesów. Outer space delimitation: aims, necessity, competing interests

Igor Kavetskyy Rola kontekstu geograficznego w kształtowaniu się zachowań wyborczych mieszkańców Ukrainy, The role of the geographical context in shaping the voting behavior of Ukrainians.

Andrzej Kowalczyk Zmiany w podziale administracyjnym Afganistanu na przełomie XX i XXI wieku Changes of the administrative division in Afghanistan at the turn of the 20th and the 21st century

Mariusz Kowalski Czy Wielkopolska była prawicowa? Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych w Polsce w latach dwudziestych XX wieku. Was Greater Poland oriented to the right-of-center? Spatial differentiation of voting behavior in Poland in the 1920s.

Jakub Potulski Mikrogeopolityka – lokalność we współczesnych analizach geopolitycznych. Microgeopolitics – locality in contemporary geopolitical analysis.

Marcin Wojciech Solarz. Trwałość granic politycznych państwa polskiego w latach 1569/1667–2014. Podziały przestrzeni politycznej Polski. The stability of the borders of the Polish state in the years 1569/1667–2014.The divisions of the political space of Poland.

Anna Dudek Transgraniczne obszary chronione – problemy i możliwości współpracy. Transboundary protected areas – the dilemmas and challenges of cooperation.

Katarzyna Szmigiel-Rawska Koncepcja zależności od ścieżki jako narzędzie wyjaśniania w badaniach ekonomicznej geografii politycznej . The path dependency concept as an instrument of explanation in economic political geography.

Piotr L. Wilczyński, Aneta Zastawny Problemy delimitacji i podział Polski na 460 okręgów wyborczych w proponowanej jednomandatowej i mieszanej ordynacji sejmowej. Problems with delimitation and division of Poland on 460 constituencies in proposed single-member and mixed parliamentary electoral system.

Małgorzata Wojtaszczyk Mniejszości narodowe i etniczne w badaniach z zakresu geografii wyborczej – nieistotny czynnik czy ważna determinanta przestrzennego zróżnicowania zachowań wyborczych w Polsce? National and ethnic minorities in electoral geography research – irrelevant or important factor of spatial differentiation of voting behaviors in Poland?

Izabella Łęcka, Magdalena Malinowska  Rasizm kulturowy a terroryzm w krajach islamskich. Cultural racism and terrorism in Islamic countries.

Karolina Dudek. Niepodległość Sudanu Południowego w kontekście metody wyznaczania regionów kulturowych. Independence of South Sudan in the context of cultural regions delimitation.

Paweł Franczak, Karolina Listwan. Rola barier orograficznych w kształtowaniu preferencji wyborczych ludności na przykładzie pasma Polic. The role of orographic barriers in shaping the electoral preferences of the population, for example Polica Range.

Maciej Kałaska. Wykorzystanie geoinformatyki w geografii politycznej na przykładzie incydentów zbrojnych we wschodniej części DR Konga. Application of geoinformatics in political geography illustrated with an example of armed incidents in the eastern part of the DR Congo.

Dominika Studzińska, Klaudia Nowicka. Mały ruch graniczny z perspektywy władz lokalnych i mieszkańców. Przykład granicy polsko – rosyjskiej. Local border traffic from inhabitants and local authorities’ point of view. The case of Polish – Russian border.

Katarzyna Tomasik. Wpływ władz parku narodowego na kształtowanie polityki przestrzennej samorządu terytorialnego – na przykładzie gminy Izabelin. The influence of national park authorities on shaping of local government spatial policy – on the example of Izabelin commune.

Majdah J. Husein Kattea. Disputed Territories in Iraq. Terytoria sporne w Iraku.

Rafał Czajkowski. Baza danych geograficznych Serbii i państw ościennych jako podstawa analiz geograficznych regionu. Geographic data base of Serbia and neighboring countries as the basis of geographic analysis of the region.