Andrzej RICHLING Przedmowa

Irena TSERMEGAS, Piotr SZWARCZEWSKI, Barbara WORONKO, Krzysztof RECIELSKI, Elżbieta ROJAN Ewolucja i dynamika rzexby okolic Pińczowa. Evolution and dynamics of relief in the region of Pińczów

Barbara NOWICKA, Dariusz WORONKO Struktura odpływu w zlewni różnicowej Nidy. The runoff structure in the Nida differential river basin

Urszula SOMOROWSKA Wpływ zasilania podziemnego na odpływ rzeczny Nidy w profilu Pińczów. The impact of the groundwater outflow on the runoff of the Nida River at Pińczów

Bogumił WICIK Cechy chemiczne wód gruntowych Ponidzia. Chemical properties of groundwater in the Pińczów region

Bogumił WICIK Krajobrazy gipsowe Ponidzia Pińczowskiego. Gypsum landscapes of the Pińczów Nida Valley

Elwira ŻMUDZKA, Bożena KICIŃSKA, Krzysztof OLSZEWSKI Wpływ rzeźby i pokrycia terenu na zróźnicowanie klimatu lokalnego okolic Pińczowa. Impact of relief and land cover on the differences in the local climate of the Pińczów region

Katarzyna OSTASZEWSKA, Tomasz GRABOWSKI, Andrzej HARASIMIUK, Wojciech LEWANDOWSKI Typologia krajobrazu naturalnego okolic Pińczowa. Typology of the natural landscape in the Pińczów region

Sylwia KULCZYK Granice geokompleksów w róznych typach krajorazu w okolicach Pińczowa. Boundaries of the geocomplexes in different types of landscape in the region of Pińczów

Marion POTSCHIN, Christian WAFFENSCHMIDT, Fabienne WEISSER Landscape evaluation in Southern poland using the “BALVL”

Przemysław ŚLESZYŃSKI Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu okolic Pińczowa. An evaluation of visual attractiveness of landscape in the area of Pińczów

Alicja KRZYMOWSKA-KOSTROWICKA Ocena przydatności funkcjonalnej środowiska przyrodniczego okolic Pińczowa dla potrzeb turystyki i rekreacji. Assessment of the functional usefulness of the natural environment in the region of Pińczów for the needs of recreation and tourism

Małgorzata DURYDIWKA, Mirosław GROCHOWSKI, Stanisław OSIŃSKI Wybrane aspekty przekształceń strukturalnych we wsiach Ponidzia. Selected aspects of structural transformations in the villages of the Nida Valley