Maria Stopa-Boryczka Przedmowa. Preface .

Urszula Kossowska-Cezak Zakład Klimatologii Uniwersytetu Warszawskiego (1951-2000) . The Department of Climatology of the Warsaw University (1951- 2000).

Kierownicy Katedry Klimatologii Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego (1951-1974). The heads of the chair of Climatology of the Institute of Geography at the Warsaw University in the years 1951-1974 .

Maria Stopa-Boryczka Jubileusz prof. Wincentego Okołowicza. The work and achievements of Professor Wincenty Okołowicz.

Maria Stopa-Boryczka Działalność naukowa i dydaktyczna doc. dr Zofii Kaczorowskiej. The research and teaching activities of Professor Zofia Kaczorowska.

Działalność naukowa i dydaktyczna oraz organizacyjna pracowników Zakładu Klimatologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW (1956-2001). The research, teaching and organizational activity of the employs of the Department of Climatology of the Faculty of Geography and Re gional Studies (1956-2001).

Maria Stopa-Boryczka Kierunki i ważniejsze wyniki badań naturalnych i antropogenicznych zmian klimatu Polski . Directions and more important results of research on natural and anthropogenic changes of climate in Poland .

Jerzy Boryczka Postęp badań przyczyn zmian klimatu Ziemi w drugiej połowie XX wieku. The advance in the study of causes of climate change in the second half of the 20th century.

Danuta Martyn Wybrane wyniki badań klimatu Polski ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy. Selected results of the investigations on climate of Poland, with special regard to Warsaw .

Urszula Kossowska-Cezak, Jolanta Wawer Wkład Zakładu Klimatologii w badania klimatu Warszawy . The contribution of the Department of Climatology to the study of climate.

Bożena Kicińska, Krzysztof Olszewski, Elwira Żmudzka Badania topoklimatyczne Zakładu Klimatologii . The topo-climatic research of the Department of Climatology.

Maria Stopa-Boryczka, Jerzy BoryczkaKlimat Polski w pracach Andrzeja Ewerta – pierwszego doktora seminarium doktoranckiego Zakładu Klimatologii. The climate of Poland in the works of Andrzej Ewert – the first doctor from the Doctoral Studies at the Department of Climatology .

NIEPUBLIKOWANE AUTOREFERATY PRAC DOKTORSKICH WYKONANYCH W ZAKŁADZIE KLIMATOLOGII

Elwira Żmudzka Cykliczne zmiany temperatury powietrza w Polsce. The cyclical changes of air temperature in Poland.

Bożena KicińskaWpływ cyrkulacji atmosferycznej na stężenie dwutlenku siarki w powietrzu w Polsce . The impact of the atmospheric circulation on the concentration of sulphur dioxide in air in Poland.

Magdalena Kuchcik – Wpływ warunków aerosanitarnych i biometeorologicznych na zgony mieszkańców Warszawy. The influence of the aerosanitary and biometeorological conditions on the mortality of the inhabitants of Warsaw .

Maria Kopacz-LembowiczAplikacyjny charakter opracowań Zakładu Klimatologii. The applied character of the elaborates of the Department of Climatology .

Danuta MartynWYKAZ ROZPRAW HABILITACYJNYCH I DOKTORSKICH, POZYCJI KSIĄŻKOWYCH, PRAC SERYJNYCH I ZLECONYCH WYKONANYCH W ZAKŁADZIE KLIMATOLOGII W LATACH 1962-2000

Maria Stopa-Boryczka Udział studentów w badaniach naukowych Zakładu Klimatologii. The contribution of students to the research done at the Department of Climatology .


Elżbieta Błażek, Jan Skrzypczuk – Wykaz prac magisterskich wykonanych w Zakładzie Klimatologii w latach 1952-2001 . The list of the master’s theses elaborated at the Department of Climatology in the years 1952-2001 .

Wspomnienia absolwentów z różnych lat studiów . The memoirs of student’s from the earliest period of activity .

WSPOMNIENIA ABSOLWENTÓW PIERWSZEGO ROCZNIKA SPECJALIZACJI KLIMATOLOGICZNEJ

Urszula Kossowska-Cezak  WSPOMNIENIA SPECJALIZANTKI Z LAT 1959-1961

Elżbieta Tchórzewska-Kupczyk – WSPOMNIENIA;

Urszula Kossowska-CezakSPECJALIZACJA Z KLIMATOLOGII DZIŚ

Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka Kalendarz ważniejszych wydarzeń w Zakładzie Klimatologii Uniwersytetu Warszawskiego (1951-2000) . The milestones of history of the Department of Climatology of the Warsaw University (1951-2000) .

Zakończenie . Conclusion .