Maria Stopa-BoryczkaPrzedmowa

Życzenia Jubileuszowe

Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka 50 lat działalności naukowej i dydaktycznej Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Warszawskiego (1951-2001). The 50 years of research and teaching activity of the Department of Climatology at the Warsaw University (1951-2001).

Janusz Paszyński – Wspomnienia ze studiów klimatologii na tajnym Uniwersytecie Warszawskim . The memoirs from the study of climatology during the World War II at the clandestine Warsaw University .

Fotografie

Urszula Kossowska-Cezak Kształcenie klimatologów w Uniwersytecie Warszawskim. Education of climatologists at the Warsaw University.

ZMIANY KLIMATU I ICH UWARUNKOWANIA

Jerzy Boryczka – Klimat Ziemi: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Climate of the Earth: past, present, future.

Janina TrepińskaFluktuacje termiczne w Europie od małej epoki lodowej do końca XX wieku . The air temperature fluctuations in Europe since the Little Ice Age to the end of 20th century.

Rajmund Przybylak, Gabriel Wójcik, Jacek Majorowicz Zmiany temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Polsce w okresie XVI-XX wieku. Changes in air temperature and atmospheric precipitation in Poland from the 16 to the 20 century.

V.A. Nizovtcev Climate conditions of land use in middle age in Moscow region. Klimatyczne warunki użytkowania ziemi w średniowieczu w regionie moskiewskim.

Maria Dubicka, Jerzy L. Pyka Wybrane zagadnienia klimatu Wrocławia w XX wieku . Selected problems of climate in Wrocław during the 20th century.

Dorota Matuszko, Katarzyna Piotrowicz, Robert Twardosz Związki między zachmurzeniem, opadami i temperaturą powietrza w Krakowie w ostatnim stuleciu. Relations between cloudiness, precipitation and air temperature in Krakow in the last century.

Bronisław Głowicki – Zmienność rocznego cyklu termicznego na Śnieżce w XX wieku. The variability of yearly thermal cycle on Śnieżka Mount in XX century.

Elwira Żmudzka, Magdalena Dobrowolska – Zmienność termicznego okresu wegetacyjnego w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Variability of thermal vegetative period in Poland in the second half of 20th century.

Krzysztof Kożuchowski Meteorologiczne i biometeorologiczne pory roku.w Łodzi w dekadach 1959-1968 i 1989-1998 . Meteorological and bio-meteorological seasons in Lodz in decades of 1959-1968 and 1989-1998.

Jerzy L. Olszewski, Grzegorz Szałach, Grzegorz Żarnowiecki Klimat Świętego Krzyża (na podstawie półwiekowych obserwacji) . The climate of Święty Krzyż (on the base of halfcentury observations) . . . . .

Bohdan Mucha Zmiany elementów klimatycznych w dorzeczu Górnego Dniestru w drugiej połowie XX wieku. The changes in the parameters of climate in the upper Dnester river basin in the second half of the 20th century.

Krystyna Bryś, Tadeusz Bryś Wahania natężenia całkowitego promieniowania słonecznego w 55-letniej serii wrocławskiej (1946-2000). Fluctuations of global solar radiation in the 55-year series (1946-2000) from Wrocław.

Andrzej Gluza, Eugeniusz Filipiuk – Zmienność częstości występowania okresów bezopadowych w Lublinie w drugiej połowie XX wieku. The variability of frequency of rainless days in Lublin in the second half of 20-th century.

Katarzyna Grabowska Zmienność aktywności burzowej w niektórych regionach geograficznych Polski. The changes in the stormy activity in the selected geographical regions of Poland.

Grzegorz Szałach Warunki występowania rosy w Białowieży. The conditions of dew formation in Białowieża.

Barbara Olechnowicz-Bobrowska, Iwona Ząbczyska – Zróżnicowanie topoklimatyczne uzdrowiska Muszyna . The topoclimatic differentiation of the Muszyna spa.

ROLA CYRKULACJI W KSZTAŁTOWANIU KLIMATU

Michał Marosz Zmienność warunków adwekcji południkowej i strefowej w Europie w latach 1981-1990. The variability of the conditions of the meridional and zonal advection in Europe in 1981-1990.

Andrzej A. Marsz Długoterminowa prognoza warunków termicznych okresu zimowego w Polsce . Longterm prognosis of air temperature in the winter season in Poland.

Joanna Wibig  Wpływ cyrkulacji atmosferycznej namiędzydobowe zmiany temperatury minimalnej i maksymalnej. The influence of atmospherica circulationon day-to-day changes of minimum and maximum temperature.

Anna Styszyńska Oscylacja Północnego Atlantyku a opady na obszarze Polski . Oscillation of the North Atlantic and the precipitation in Poland.

Ewa Łupikasza Zmienność wskaźnika nierównomierności opadów w Europie w XX wieku oraz jego związki ze zmiennoścą wskaźnika NAO. Variability of the precipitation irregularity index in Europe in the XXcentury and its connection with the North Atlantic Oscillation (NAO).

Małgorzata Kirschenstein  Charakterystyka częstości występowania wysokich dobowych sum opadów w zależności od typu cyrkulacji atmosferycznej na obszarze północno-zachodniej Polski. Characterisation of the frequencies of appearance of the high daily precipitation sums depending upon the type of atmospheric circulation on the area of north-western Poland.

Grażyna Bil Ocena zmian klimatu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego pod względem możliwości rozpraszania zanieczyszczeń powietrza. Assessment of climate changeability in Upper Silesian Industrial Region in terms of possibilities of air pollution dispersion.

Marek Chabior Wpływ cyrkulacji na występowanie pogody bardzo korzystnej dla potrzeb turystyki i wypoczynku na polskim wybrzeżu Bałtyku . Effects of circulation on the occurrence of very favourable weather on the Polish Baltic coast .

Elżbieta Błażek, Jan Skrzypczuk Kalendarz ważniejszych wydarzeń w Zakładzie Klimatologii Uniwersytetu Warszawskiego (2001-2002) – suplement