Przedmowa . Forwards .

Maria Skoczek — Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1977-2002… Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University 1977-2002.

Andrzej Richling — Naturalne i antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego. Natural and human-made changes of natural emdronment.

Mirosław Grochowski, Maksymilian Skotnicki — Przeobrażenia przestrzenne struktur społeczno-gospodarczych w Polsce i innych krajach Europy.  Spatial transformations of socio-economic structures in Poland and other European countries .

Elżbieta Pucbnarewicz — Przemiany środowiskowe i społeczno-gospodarcze w krajach Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Environmental and socio-economic changes in the countries of Asia, Africa and Latin America.

Jacek Pasławski — Metody prezentacji danych w kartografii tematycznej.  Methods of the data presentation in thematic cartography.

Jan R, Olędzki — Tełedetekcyjne badania procesów globalnych i zmian środowiska. Remote sensing research of global processes and environmental changes.

Piotr Werner, Wojciech Pokojski — Zastosowania technik komputerowych w badaniach geograficznych. Application of computer tech’niques in geographical research.

Danuta Dobak — Zmiany środowiska przyrodniczego w strefie oddziaływania ośrodka miejsko-przemysłowego.  Changes of natura! environment in the sphere of impact of urhan-industrial center .

Andrzej Lisowski — Współpraca Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z zagranicą   Co-operation of the Faculty of Geography and Regional Studies with foreign partners .

Stefan Katuski — Działalność Koła Naukowego Studentów Geografii . Activity of the Scientific Club of Geography Students.

Twenty five years of the Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University (1977-2002) — Summary

DOKUMENTACJA – ZAłĄCZNIKI Documentation – Appendices

  1. Pracownicy Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW Stan na 1.10.1977.  Faculty stafF at Ist October 1977. Pracownicy Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW Stan na 1.10.2002. Faculty staff at Ist October 2002-10-20 . Pracownicy Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW zmarliw latach 1977-2002. The deceased staffmembers of the Faculty in the years 1977-2002 .
  2. Przewody habilitacyjne przeprowadzone prze?, Radę Wydziału w łatach  1977-2002.  Habilitation (D.Sc.) dissertations defended before the Council of the Facuky in the years 1977-2002 .
  3. Przewody doktorskie przeprowadzone przez Radę Wydziałuw latach 1977-2002. Doctoral (Ph.D.) dissertations defended before the Councif of the Faculty in the years 1977-2002.
  4. Wyróżnione prace magisterskie w latach 1977-2002. Awarded master thesis in the years 1977-2002.
  5. Komitety Redakcyjne wydawnictw seryjnych WGSR w latach 1977-2002 . Editoriai Committees of periodical publications of the Faculty in the years 1977-2002 .
  6. Wykaz tytułów profilowanych wydawnictw seryjnych opublikowanych w latach 1977-2002. List of the titles of periodical publications in the years 1977-2002.
  7. Wykaz wydawnictw zwartych opublikowanych w latach 1977-2002. List of the books published by the Faculty in the years 1977-2002.