Ewelina KANTOWICZ Przedmowa

Andrzej BONASIEWICZ Z dziejów Zakładu Geografii Regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. On the history of the Department of Regional Geography of Warsaw University.

Ewelina KANTOWICZ Działalność badawcza w Zakładzie Geografii Regionalnej w pięćdziesięcioleciu 1954-2004. 50 years of research activity at the Department of Regional Geography 1954-2004.

Dorota RUCIŃSKA, Andrzej WALEWSKI Kształcenie w Zakładzie Geografii Regionalnej. Teaching of specialized courses in Regional Geography.

Stefan KAŁUSKI Działalność popularyzatorska i edukacyjna. Popularization and education.

Andrzej WALEWSKI Metody badania relacji przyroda-człowiek. Man-nature interrelationship – study methods.

Bolesław DUMANOWSKI Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego a działalność człowieka. Differentiation of the natural environment and human activity.

Andrzej GOCŁOWSKI Badania nad przyrodniczymi uwarunkowaniami osadnictwa – granice fizycznogeograficzne i rubieże osadnicze. A study of natural settlement factors – physio-geographic boundaries and frontier settlements.

Jadwiga WINIDOWA Badania relaji między ozmieszczeniem miast a śroowiskiem przyrodniczym (z wybranych prac magisterskich). Relations between the distribution of cities and the natural environment (based on selected MA theses)

Maksymilian SKOTNICKI Środowisko przyrodnicze a zmiany w rozmieszczeniu ludności. Natural environment and changes in the population distribution.

Małgorzata ROGE-WIŚNIEWSKA Wpływ rurociągów na srodowisko przyrodnicze. Przykład gazociągu Jamał – Europa Zachodnia. Impact of pipelines on the natural environment. The example of Jamal – Western Europe gas pipeline.

Rozprawy habilitacyjne byłych i obecnych pracowników Katedry (Zakładu) Geografii Regionalnej

Prace doktorskie byłych i obecnych pracowników Katedry (Zakładu) Geografii Regionalnej.

Wykaz prac magisterskich wykonanych w Katedrze (Zakładzie) Geografii Regionalnej Uniwersytetu Warszawskiego
Indeks prac magisterskich