Andrzej RICHLING Przedmowa

Bogumił WICIK Marek Prószyński (1906-2003). Wspomnienia o nauczycielu i wychowawcy. Marek Prószyński (1906-2003).Teacher and tutor

Bogumił WICIK Wspomnienia o Kazimierzu Więckowskim (1927-2003). Kazimierz Więckowski (1927-2003) – In Memoriam

Agata CIESZEWSKA Relacje pomiedzy modelami struktury krajobrazu na przykładzie Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Relation between landscape structure models, Przeborski Regional Park case study

Tomasz GRABOWSKI Wrażliwość krajobrazów strefy kontaktu dna doliny rzecznej z tarasami plejstoceńskimi. The sensibility of the landscape in the area of passage between pleistocen’s terraces and bottom of the river’s valley

Ewa KALISZUK Funkcje systemu przyrodniczego miasta w kształtowaniu warunków środowiska przyrodniczego na przykłaszie Warszawy. Functions of the urban natural system in shaping the natural environment, Warsaw case study

Sylwia KULCZYK Funkcjonalne cechy granic krajobrazowych na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego. Functional features of landscape boundaries – the example of Wigierski National Park

Ewa MALINOWSKA Zastosowanie badań gleb do określenia potencjału odporności krajobrazu na zanieczyszczenia. The applications of pedological research for the assessment of the environment’s resistance to pollutions

Wojciech STASZEK Struktura funkcjonalna geosystemu młodoglacjalnego na przykładzie dorzecza Borucinki. The functional structure of post-glacial geosystem on the example of Borucinka watershed

Barbara STOJEK Zmiany własciwości chemicznych i fizykochemicznych w glebach użtkowanych rolniczo. Changes of chemical and physicochemical properties of soils under agricultural utilization

Iwona SZUMACHER Funkcje ekologiczne parków miejskich. Ecological functions of urban parks

Bogumił WICIK Skład chemiczny próchnic nadkładowych i opadów atmosferycznych w borach sosnowych Równiny Charzykowskiej, na Pojezierzu Południowopomorskim. Chemical composition of raw humus and precipitation in pine coniferous forest Charzykowy Plains on the Southpomeranian Lakeland

Magdalena WOJCIECHOWSKA, Andrzej HARASIMIUK Geochemiczne cechy krajobrazu w strefie przenikania się podłoża organicznego i mineralnego (fragment doliny Narwi pod Trykocinem). Geochemical poperties in the contact zone of organic and mineral landscapes (Narew valley, near Tykocin)

Marek ZGORZELSKI Zagrożenia przyrody w polskich parkach narodowych. Threats to nature in polish national parks