Maciej DŁUŻEWSKI Przedmowa

Maciej DŁUŻEWSKI Charakterystyka fizycznogeograficzna obszaru Szott Dżerid, Physico-geographical characteristics of the Chott Jerid region

Irena TSERMEGAS Geneza i ewolucja obniżenia szottu Dżerid, Genesis and evolution of the Chott Jerid depression

Agata Karolina MARKOWSKA Charakterystyka eolicznych form akumulacyjnych występujących na południe od szottu Dżerid, Characteristics of aeolian accumulation forms developed south of the Chott Jerid

Mariusz POTOCKI Charakterystyka pól wydmowych okolic El Faouar i Ghidmy (południowo-wschodnie obrzeżenie szottu Dżerid), Characteristics of dune fields in regions of El Faouar and Ghima (SE margin of the Chott Jerid)

Lidia DUBIS, Maciej DŁUŻEWSKI, Geneza form ostańcowych – wschodnie obrzeżenie szottu Dżerid, Genesis of residual hills – east margin of the Chott Jerid

Maciej DŁUŻEWSKI, Lidia DUBIS, Barbara WORONKO, Nebki – formy wymuszonej akumulacji eolicznej wschodniego obrzeżenia szottu Dżerid, Nebkas – forms of forced aeolian accumulation of the eastern margin of the Chott Jerid

Maciej DŁUŻEWSKI Ewolucja pola wydmowego okolic Douz (południowo-wschodnie obrzeżenie szottu Dżerid), Development of the dune field in the area of Douz (SE margin of the Chott Jerid)

Andrzej BARCZUK, Maciej DŁUŻEWSKI Znaczenie Wielkiego Ergu Wschodniego jako źródła osadów wydmowych obszaru Szott Dżerid, The Great Eastern Erg as a source of dune sediments in the Chott Jerid region

Maciej DŁUŻEWSKI, Ewa SMOLSKA Cechy morfologiczne i dynamika małych uedów (wąwozów) lessowego regionu Gabes, Morphology and dynamics of small wadis (gullies) in the loess region of Gabes

Ewa SMOLSKA Ułożenie i obtoczenie frakcji gruboklastycznej jako wskaźnik dynamiki środowiska koryt epizodycznych na przykładzie uedu Gabes, Orientation and rounding of coarse grains as indicators of episodic channel dynamics based on the example of the wadi Gabes

Dorra GARGOURI, Younes JEDOUI, Mohmed Moncef SERBAJI, Mohamed-Chedly RABIA, Mabrouk MONTACER Przykład powstawania dwóch przybrzeżnych mierzei piaszczystych w delcie poddawanej oddziaływaniu fal przyboju (południowe obrzeża Sfaksu), Development of two sandy bay bars in a deltaic environment under action of swash waves

Younes JEDOUI, Eric DAVAUD, Andre STRASSER Morskie osady plejstoceńskie w Hergli (Sahel – Tunezja): znaczenie dwóch okresów wysokiego poziomu wód morskich w czasie ostatniego interglacjału, Marine Pleistocene sediments in Hergla (Sahel – Tunisia): record of two high sea level phases during the last interglacial period