Maria STOPA-BORYCZKADziałalność naukowa i dydaktyczna Prof. dr. hab. Mirosława Bogackiego.

Henryk BANASZUK, Krzysztof MICUN, Kształtowanie i ewolucja dolin rzecznych w dużych obniżeniach wytopiskowych na obszarze Niziny PółnocnopodlaskiejFormation and evolution of river valleys in large melt-out depressions in the North Podlasie Lowland.

Andrzej BER, Geneza Jeziora Wigry w nawiązaniu do struktur głębokiego podłoża The origin of Lake Wigry and the tectonic structures of the deep basement structures.

Maciej DĄBSKI, Poligony mrozowe w okolicy jeziora Mývatn (N Islandia) – wstępne wyniki badań . Frost polygons in the vicinity of Lake Mývatn (Northern Iceland) – preliminary research findings.

Maciej DŁUŻEWSKI, Wpływ cech teksturalnych na transport eoliczny w wybranych obszarach wydmowych północnej SaharyInfluence of textural features on aeolian transport in selected dune fields of the northern Sahara.

Wacław FLOREK, Leszek ŁĘCZYŃSKI, Morfologia plaż wybrzeży Wysp Zielonego Przylądka jako odzwierciedlenie ich litologii i warunków hydrodynamicznychMorphology of coastal beaches in Cape Verde Islands as a reflection of their lithology and hydrodynamic conditions.

Elżbieta GORCZYCA, Kazimierz KRZEMIEŃ, Rola antropopresji w przekształcaniu obszarów wysokogórskich na przykładzie Tatr i Monts Dore. The role of anthroporessure in the transformation of high mountain areas (Tatra and Monts Dore Mountains).

Bogdana IZMAIŁOW, Anna MICHNO, Klimatyczne uwarunkowania współczesnego rozwoju rzeźby Wysp Zielonego Przylądka. Climate conditions of the present-day relief development on Cape Verde Islands.

Iwan KOWALCZUK, Andrzej MICHNOWICZ, Transformacja struktury systemów rzecznych w Karpatach Ukraińskich Transformation processes in the river systems structure in Ukrainian Carpathians.

Krzysztof MICUN, Osady denne w niewielkich dolinach rzecznych na obszarach staroglacjalnych na przykładzie doliny Kamiennej wykształconej na terenie Wzgórz Sokólskich. Bottom deposits in small river valleys on the old-glacial areas: the Kamienna River Valley in the Sokólskie Hills.

Piotr MIGOŃ, Konwergencja form i procesy rzeźbotwórcze w płytowych obszarach piaskowcowych w różnych strefach morfoklimatycznych. Landform convergence and geomorphic processes in sandstone tablelands in different morphoclimatic zones.

Zbigniew PODGÓRSKI, Młyny wodne w krajobrazie Pojezierza Chełmińskiego. Watermills and the landscape of the Chełmno Lakeland.

Andrzej RICHLING, Znaczenie rzeźby powierzchni terenu w podziałach krajobrazowych. Significance of land relief in landscape divisions.

Elżbieta ROJAN, Wpływ współczesnych procesów morfogenetycznych na rzeźbę północno-zachodniego Pamiru Influence of contemporary morphogenetic processes on the relief of north-western Pamirs.

Maria STOPA-BORYCZKA, Jerzy BORYCZKA, Wpływ czynników geograficznych na klimat Europy The impact of geographical factors on the climate in Europe.

Andrzej ŚWIECA, Teresa BRZEZIŃSKA-WÓJCIK Regionalne zróżnicowanie geosystemów zlewni rzecznych środkowowschodniej Polski w świetle badań odpływu roztworów. Regional diversity of river basin geosystems of mid-eastern Poland in the light of solute flow studies.

Irena TSERMEGAS, Uwarunkowania współczesnych procesów rzeźbotwórczych w Grecji. Conditions of contemporary geomorphic processes in Greece.

Józef WOJTANOWICZ, Współczesne procesy eoliczne w Europie. Contemporary aeolian processes in Europe.

Marek ZGORZELSKI, Piętrowość krajobrazów w Azji Centralnej. Altitudinal zonality of landscapes in Central Asia.

Sławomir ŻUREK, Badania zmian roślinności w holocenie na półwyspie Kola w oparciu o torfowiska palsa. Investigations of vegetation changes on the basis of palsa mires of the Kola Peninsula.

NOTATKI

Mamdouh SOKAR, Pustynnienie Syrii. Desertification of Syria.

Mirosław BOGACKI, Mostafa SAOUD, Antropogeniczna transformacja rzeźby w klimacie suchym (na przykładzie Iraku) Anthropogenic Transformation of Relief in Dry Climate (the Example of Iraq).