Andrzej LISOWSKI Słowo wstępne / Foreword .

Andrzej KOWALCZYK  Zagospodarowanie turystyczne obszarów chronionych (na przykładzie Afryki Południowej). Tourist infrastructure in protected areas (an example of SouthAfrica).

Małgorzata DURYDIWKA Ruch turystyczny – z centrum ku peryferiom . Tourist movement – from centre to peripheries.

Mikołaj MADUROWICZ  Jest miejsce na refleksję. Szkic z fenomenologii pewnej podróży . Tere is a place for reflection. A short study of phenomenology of a certain journey.

Katarzyna DUDA – GROMADA Turystyka jeziorna – nowa forma turystyki? Lake tourism – a new form of tourism?

Andrzej LISOWSKI  Zróżnicowanie społeczne i zachowania wyborcze w wybranych miastach w Polsce . Social diversity and electoral behaviour in the selected towns in Poland.

Sylwia DUDEK-MAŃKOWSKA Promowany i postrzegany wizerunek Warszawy . Promoted and perceived image of Warsaw.

Dorota MANTEY  Żywiołowość procesów przestrzennych . Uncontrolled spatial processes.

Marek PIENIĄŻEK Koncepcja nowych przedmieść w Berlinie i jej realizacja na przykładzie osiedla Karow-Nord (geneza, funkcjonowanie,wnioski) . Te concept of new suburbs in Berlin and its implementation on example of Karow-Nord housing estate (genesis, functioning, conclusions).

Andrzej WIELOŃSKI Polska regionalnym centrum europejskiego przemysłu motoryzacyjnego . Poland as the regional centre of the European automobile industry.

Florian PLIT Negatywne strony standaryzacji systemów oceniania . Negative side effects of standarization of grading systems.

Alina AWRAMIUK  Terminy geograficzne „okolica” i „region” w rozumieniu uczniów oraz autorów podręczników szkolnych . Geographical terms urrounding and region in the awareness of pupils and authors of textbooks.