Andrzej WALEWSKI, Profesor Ewelina Kantowicz – geograf regionalny. Professor Ewelina Kantowicz – a regional geographer.

Małgorzata ROGE-WIŚNIEWSKA, Działalność Profesor Eweliny Kantowicz na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego. Professor Ewelina Kantowicz and the Inter-faculty Study Programme in Environmental Protection at the University of Warsaw.

Elżbieta LONC, Działalność Profesor Eweliny Kantowicz w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. The role of Professor Ewelina Kantowicz in education for sustainable development.

Andrzej BONASEWICZ, Amazonia jako region geograficzny. Przesłanki przyrodnicze i społeczno-gospodarcze. Amazonia as a geographical region – the natural, social and economic conditions.

Jadwiga WINIDOWA, Dorzecze Gangesu i Brahmaputry jako region geograficzny. Wybrane problemy. The Ganges and the Brahmaputra basin as a geographical region – selected aspects.

Joanna MARKOWSKA, Bałkany – określenie medialne czy region geograficzny? The Balkans: a media term or a geographical region?

Andrzej WALEWSKI, Rolnicze wykorzystanie wód na Saharze. The use of water for agriculture in the Sahara.

Stefan KAŁUSKI, Rzeki a kształtowanie się transgranicznych więzi regionalnych. Rivers and the development of cross-border regional ties.

Andrzej GOCŁOWSKI, Przyrodnicze uwarunkowania rozmieszczenia zaludnienia i osadnictwa- koncepcje i metody badawcze. Natural conditions of the population and settlement patterns – research concepts and methods.

Maciej LECHOWICZ, Osadnictwo karpackie na granicach regionów przyrodniczych. The settlement at the boundaries of the natural regions in the Carpathians.

Dorota RUCIŃSKA, Przestrzenne zróżnicowanie ENSO. The ENSO spatial diversity.

Małgorzata ROGE-WIŚNIEWSKA, Czy zaburzone strefy gazociągów podziemnych mogą być traktowane jako regiony? Can the affected zones of underground gas pipelines be treated as regions?

Joanna PINIŃSKA, Górnictwo skalne regionu Lubelskiego. Zniszczenie czy rozwój? Rock Mining Industry in the Lublin Region. Destruction or Developmen?

Leszek KUCHARSKI, Szata roślinna terenu górniczego złoża Koźmin – jej zmiany i możliwości ochrony. The vegetation cover of the Koźmin mining deposit – its changes and conservation possibilities.

Krzysztof BADORA, Czesława ROSIK-DULEWSKA, Korytarze ekologiczne województwa opolskiego i ich rola w optyma­lizacji struktury wielkoprzestrzennego systemu obszarów chronionych . Ecological corridors in the Opole region and their role in the optimisation of the region’s large-scale system of protected areas.

Dorota KIEWRA i Elżbieta LONC, Geograficzne systemy informacji o kleszczach i boreliozie na Dolnym Śląsku. Geographical information systems on ticks and Lyme disease in Lower Silesia

Czesława ROSIK-DULEWSKA, Urszula KARWACZYŃSKA, Wpływ lokalnych punktowych źródeł zanieczyszczeń na stan jakości wód podziemnych. The impact of local point sources of pollution on the quality of underground waters.

Aleksandra IBRAGIMOW, Grażyna GŁOSIŃSKA, Marcin SIEPAK, Barbara WALNA, Wstępne badania zanieczyszczenia metalami osadów równin zalewo­wych doliny środkowej Odry. Preliminary study of heavy metal pollution in the floodplain sediments of the Lubusz Oder Gap.

Jerzy BOLALEK, Barbara RADKE, Problematyka zanieczyszczeń portów zlokalizowanych w rejonie przy­ujściowym na przykładzie Portu Gdańskiego i Kłajpedzkiego . Aspects of pollution in the harbours located near the river mouth using the example of the Gdańsk and Klaipeda harbours.