Ewa SMOLSKA, Jan RODZIK, Przedmowa. /Foreword

Uwarunkowania i dynamika procesów stokowych w obszarach użytkowanych rolniczo. Conditions and namice of slope processes n agricultural areas.

Grzegorz JANICKI, Waldemar KOCIUBA, Jan RODZIK, Wojciech ZGŁOBICKI, Ekstremalne procesy geomorfologiczne we wschodniej części Wyżyn Polskich – warunki występowania i oddziaływanie na rzeźbę. Extreme geomorphological processes m the mpast part of the Polish Uplands – occurrence conditions and mpast on the relief.

Jolanta ŚWIĘCHOWICZ, Ekstremalne spłukiwanie i erozja linijna na stokach użytkowanych rolniczo w polskich Karpatach fliszowych. Extreme sheet and rill erosion on agricultural slopes in the flysch Polish Carpathians.

Paweł PROKOP, Erozja gleb pod różnymi systemami upraw w klimacie monsunowym Wyżyny Meghalaya (Indie) i zapis jej skutków w pokrywach stokowych . Soil erosion under different cultivation systems in the monsoonal climate of the Meghalaya Plateau (India) and record of its effects in slope deposits.

Jan JADCZYSZYN, Spływ powierzchniowy i erozja gleby w użytkowanej rolniczo mikrozlewni stokowej (Rogalów, Wyżyna Lubelska) Runoff and soil erosion in agricultural micro catchment (Rogalów, Lubelska Upland).

Jerzy REJMAN, Anna Smetano, Przemieszczanie gleby pod wpływem uprawki przedsiewnej na stoku lessowym o różnym spadku. Soil translocation under pre-sowing tillage operations on loess slope with various inclination.

Renata KOŁODYŃSKA-GAWRYSIAK, Mieczysław BIENIA, Uwarunkowania i przebieg holoceńskiej denudacji w rejonie wielokulturowej osady w Panieńszczyźnie koło Lublina. Conditioning and development of the Holocene denudation in region of multiculture archaeological site in Panieńszczyzna near Lublin.

Dynamika erozji gleby w badaniach poletkowych. Soil erosion study at plots scale.

Józef SZPIKOWSKI, Uwarunkowania i wielkość rozbryzgu gleby na podstawie pomiarów na powierzchniach testowych w zlewni Chwalimskiego Potoku (Pomorze Zachodnie). Conditions and magnitude of soil spla h based on plot measurements in the Chwalimski Potok catchment (West Pomerania).

Ewa SMOLSKA, Spływ wody i erozja gleby na piaszczystym stoku w obszarze młodoglacjalnym (Pojezierze Suwalskie, Polska NE) – pomiary poletkowe. Runoff and soil erosion on sandy slope in the last – glacial area (Suwałki Lakeland, NE Poland) – plots measurements.

Jerzy REJMAN, Ryszard BRODOWSKI, Ocena erozji wodnej gleby lessowej na uprawach buraka cukrowego i pszenicy jarej na podstawie badań poletkowych. Evaluation of water erosion under sugar beet and spring wheat on loess soil on runoff plots.

Krzysztof STĘPNIEWSKI, Piotr DEMCZUK, Jan RODZIK, Krzysztof SIWEK, Związki między opadem deszczu a spływem powierzchniowym i spłukiwaniem gleby na poletkach doświadczalnych o różnym użytkowaniu (Guciów – Roztocze Środkowe). Relationship between rainfall and runoff and slope wash on plots of varying land use (Guciów – Central Roztocze Region).

Jolanta ŚWIĘCHOWICZ, Spłukiwanie gleby na użytkowanych rolniczo stokach pogórskich w latach hydrologicznych 2007-2008 w Łazach (Pogórze Wiśnickie). Slopewash on agricultural foothill slopes in hydrological years 2007-2008 in Łazy (Wiśnicz Foothills).

Witold BOCHENEK, Eugeniusz GIL, Zróżnicowanie spływu powierzchniowego i spłukiwania gleby na poletkach doświadczalnych o różnej długości (Szymbark, Beskid Niski). The diversity of overland flow and soil wash on experimental plots of different lengths (Szymbark, Low Beskidy Mts.).