Andrzej RICHLING, Wstęp

Andrzej RICHLING, Zakład Geoekologii. Historia, badania, pracownicy Department of Geoecology. History, Research, Employees.

Katarzyna OSTASZEWSKA, Jurgen HEINRICH, Ronny SCHMIDT, Annett KRUGER, Użytkowanie ziemi jako czynnik krajobrazotwórczy na obszarach lessowych Land use as the landscape-forming factor on the loess areas.

Ewa MALINOWSKA, Karolina CEGLIŃSKA, Przestrzenna zmienność właściwości gleb w układach katenalnych w rejonie Murzynowa Spatial variability of soil properties in the slope catenas in the vicinity of Murzynowo (central Poland) .

Barbara BRAUN, Współczesne zmiany właściwości gleb rolniczych w krajobrazie młodoglacjalnym Contemporary changes of agricultural soil’s characteristic in the young glacial landscape.

Agnieszka SOSNOWSKA, Geochemiczne przekształcenia pokrywy glebowej pod wpływem zmian użytkowania ziemi (na przykładzie okolic Krasnegostawu) Geochemical transformation of soil leyer as influenced by land use changes (Krasnystaw area case study).

Ewa MALINOWSKA, Zmiany walorów wizualnych krajobrazu Narwiańskiego Parku Narodowego w czasie ostatnich 50. lat . Changes of visual landscape’s values in Narew National Park in the last 50 years.

Andrzej HARASIMIUK, Specyfika badań krajobrazowych w skalach szczegółowych . The specificity of landscape studies in detailed scales.

Katarzyna KAIM, Z metodyki wyznaczania geokompleksów. From the methodology of geocomplexes delimitation.

Michał OSOWIEC, Strukturalno-funkcjonalna klasyfikacja krajobrazów hydrogenicznych na przykładzie Polesia Lubelskiego. Structural-functional classifi cation of hydrogenic landscapes based on Polesie Lubelskie.

Iwona SZUMACHER, Funkcje terenów zieleni miejskiej a świadczenia ekosystemów. Urban greenery functions and ecosystem services.

Alina GERLEE, Stabilność korytarzy ekologicznych. Stability of ecological corridors.

Tomasz GRABOWSKI, Czy murawy kserotermiczne regionu Ponidzia przetrwają? Will xerothermic grasslands of the Ponidzie region survive?

Marek ZGORZELSKI, Uwagi na temat roli otulin w polskim, przestrzennym systemie obszarów chronionych. The remarks on external protected zones functioning in Polish system of protected areas.