Przedmowa

ZMIENNOŚĆ CZASOWA I ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE KLIMATU

Michał MAROSZ, Robert WÓJCIK, Dawid BIERNACIK, Ewa JAKUSIK, Michał PILARSKI, Małgorzata OWCZAREK, Mirosław MIĘTUS, Zmienność klimatu Polski od połowy XX wieku. Rezultaty projektu KLIMAT Poland’s climate variability 1951–2008. KLIMAT project’s results.

Bożena MICHALSKATendencje zmian temperatury powietrza w Polsce Tendencies of air temperature changes in Poland.

Zuzanna BIELEC-BĄKOWSKA, Katarzyna PIOTROWICZ, Wieloletnia zmienność okresu bezprzymrozkowego w Polsce w latach 1951–2006 Variability of frost-free season in Poland in the period 1951–2006.

Zbigniew USTRNUL, Agnieszka WYPYCH, Ekstremalne wartości temperatury powietrza w Polsce w świetle różnych klasyfikacji typów cyrkulacji Extreme air temperature values in Poland according to different atmospheric circulation classifications.

Mirosława MALINOWSKA, Variability of chosen instability indices in Poland in XXI century Zmienność wybranych wskaźników niestabilności atmosfery nad Polską w XXI w.

Małgorzata CZARNECKA, Zmienność terminów początku i końca pokrywy śnieżnej o różnym czasie zalegania i ich uwarunkowania cyrkulacyjne Variability of the dates of the beginning and end of snow cover of different duration time and conditions of their circulation.

Janusz FILIPIAK, Długookresowa zmienność opadów atmosferycznych w Gdańsku w okresie 1880–2008 Variability of precipitation totals in Gdansk in the period 1880–2008.

Eugeniusz FILIPIUK, Klasyfikacja termiczna miesięcy, sezonów i lat w Lublinie w latach 1951–2010 Thermal classification of months, seasons and years in Lublin (1951–2010).

Urszula KOSSOWSKA-CEZAK, Jan SKRZYPCZUK, Pogoda upalna w Warszawie (1947–2010) Hot weather in Warsaw (1947–2010).

Grzegorz MAJEWSKI, Dariusz GOŁASZEWSKI, Wiesława PRZEWOŹNICZUK, Tomasz ROZBICKI, Warunki termiczne i śnieżne zim w Warszawie w latach 1978/79–2009/10 Thermal and snow conditions of winters in Warsaw 1978/79–2009/10.

WARUNKI BIOKLIMATYCZNE

Małgorzata OWCZAREK, Zróżnicowanie subiektywnego odczucia cieplnego w Polsce, 1951–2008 (rezultaty Projektu KLIMAT) Spatial variability of subjective sensation of the thermal environment by man in Poland, 1951–2008 (Results of the KLIMAT Project).

Agnieszka MĄKOSZA, Bożena MICHALSKA, Występowanie stresu ciepła w środkowo-zachodniej Polsce Occurrence of heat stress in central-west Poland.

Krzysztof BŁAŻEJCZYK, Mapping of UTCI in local scale (the case of Warsaw) Kartowanie UTCI w skali lokalnej (na przykładzie Warszawy).

Katarzyna LINDNER, Assessment of sensible climate in Warsaw using UTCI Ocena klimatu odczuwalnego w Warszawie na podstawie wskaźnika UTCI.

Marek CHABIOR, Wybrane aspekty bioklimatu Szczecina Selected aspects of the bioclimate of Szczecin.

Agnieszka MĄKOSZA, Jadwiga NIDZGORSKA-LENCEWICZ, Bodźcowość warunków termicznych na obszarze aglomeracji szczecińskiej Stimuli character thermal conditions in the agglomeration of Szczecin.

Danuta IDZIKOWSKA, Związki między umieralnością a UTCI w Paryżu, Rzymie, Warszawie i Budapeszcie Relationships between mortality and UTCI in Paris, Rome, Warsaw and Budapest.

Martin NOVÁK, UTCI – first test in the Czech Republic UTCI – Pierwsze testy w Republice Czeskiej.

Katarzyna SZYGA-PLUTA, Warunki bioklimatyczne Wielkopolskiego Parku Narodowego w świetle wybranych wskaźników biometeorologicznych Bioclimatic conditions in the Wielkopolski National Park on the basis of chosen biometeorological indices.

Zoya MATEEVA, Personal factors of human thermal perception: long-lasting climate experience Percepcja warunków termicznych przez osoby zaaklimatyzowane do badanej strefy klimatycznej.

KLIMAT MIASTA

Anita BOKWAImpact of relief on air temperature in urban area Rola rzeźby terenu w modyfikacji temperatury powietrza na obszarze miejskim.

Anna Beata ADAMCZYK, Warunki termiczne i wilgotnościowe aglomeracji warszawskiej Thermal and humidity conditions of Warsaw Agglomeration.

Magdalena KUCHCIK, Jarosław BARANOWSKIRóżnice termiczne między osiedlami mieszkaniowymi o różnym udziale powierzchni czynnej biologicznie Thermal differences between the housing estates of different ratio of biologically vital areas.

Maria STOPA-BORYCZKA, Jerzy BORYCZKA, Jolanta WAWER, Wpływ zabudowy i zieleni osiedlowej na zróżnicowanie klimatu lokalnego w Warszawie Influence of build-up area and housing estate green areas of variety of the local climate in Warsaw.

Bohdan MUCHA, Jolanta WAWERWpływ rzeźby, zabudowy i zieleni na zróżnicowanie klimatu lokalnego Lwowa Role of terrain relief, buildings and green spaces in the diversification of Lviv’s local climate.

Zbigniew CAPUTA, Mieczysław LEŚNIOKDopływ krótkofalowego promieniowania słonecznego w Sosnowcu (2000–2009) Incoming shortwave solar radiation in Sosnowiec (2000–2009).

Jadwiga NIDZGORSKA-LENCEWICZ, Małgorzata CZARNECKADeformacja warunków anemometrycznych w Szczecinie Deformation of the anemometric conditions in Szczecin.

Maria STOPA-BORYCZKA, Jerzy BORYCZKA, Jolanta WAWER, Katarzyna GRABOWSKACykliczne zmiany miejskiej wyspy ciepła w Warszawie i ich przyczyny Cyclic changes of the urban heat island in Warsaw and their causes.

Mariusz SZYMANOWSKI, Maciej KRYZA, Zastosowanie regresji ważonej geograficznie do interpolacji przestrzennej miejskiej wyspy ciepła we Wrocławiu Application of the geographically weighted regression for spatial interpolation of the urban heat island in Wrocław (SW Poland).

Mirosław WIĘCŁAW, Dobowy przebieg temperatury powietrza w Bydgoszczy w czasie wiosennych i jesiennych przymrozków w zależności od rodzaju masy powietrza Daily course of air temperature in Bydgoszcz in days with spring and autumn frosts depending on kind of air mass.

BADANIA KLIMATYCZNE W ROŻNYCH STREFACH GEOGRAFICZNYCH

Maciej KRYZA, Mariusz SZYMANOWSKI, Krzysztof MIGAŁA, Zastosowanie modelu r.sun do określenia dobowych sum promieniowania rzeczywistego na lodowcu Werenskjolda (SW Spitsbergen) Estimation of the real-sky total solar irradiation for the Werenskjold glacier (SW Spitsbergen) with the r.sun model.

Joanna WIECZOREK, Characteristics of the radiation conditions in selected geographical regions Charakterystyka warunków radiacyjnych w wybranych regionach geograficznych.

Rajmund PRZYBYLAK, Andrzej ARAŹNY, Marek KEJNA, Aleksandra POSPIESZYŃSKA, Zróżnicowanie warunków termicznych w rejonie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2010 Differentiation of thermal conditions in the Forlandsundet region (NW Spitsbergen) in summer 2010.

Katarzyna GRABOWSKA, Przebieg roczny i dobowy burz w klimacie umiarkowanym morskim, przejściowym i kontynentalnym (na przykładzie Londynu, Warszawy i Moskwy) Annual and diurnal course of thunderstorms in temperate maritime, transition and continental climate (London, Warsaw and Moscow).

Mihai-Florin NECULA, Main climatic elements that differentiate thunderstorm activity in the Bârlad Plateau, Romania Główne elementy klimatyczne wpływające na zróżnicowanie aktywności burzowej na wyżynie Bârlad w Rumunii.

Apostol LIVIU, Sfîcă LUCIAN, Influence of the Siret river corridor on wind conditions Wpływ doliny Seretu na warunki wiatrowe.

Joanna BURDZY, Tornada w Stanach Zjednoczonych w latach 1950–2009 Tornadoes in the United States of America in years 1950–2009.