Izabela BOJAKOWSKA, Tomasz GLIWICZ Pierwiastki śladowe w osadach jezior Suwalszczyzny. Trace elements in Suwałki region lakes sediments.

Halina GROBELSKA Zmiany zadrzewień w strefie brzegowej jezior w efekcie ich spiętrzania (Zbiornik Pakoski, Noteć Zachodnia). Modifications of trees growing in lake coastal zone as a effect their uplifting (Pakość Reservoir, West Noteć River).

Iwona HILDEBRANDT-RADKE Pradziejowe użytkowanie terenu a główne fazy akumulacji pokryw stokowych na stanowisku archeologicznym w Bruszczewie (Wielkopolska). Prehistoric landform use and main phases slope covers accumulation on the archeological site in Bruszczewo (Great Poland).

Tomasz KALICKI, Szymon KALICKI Mikroregion prahistorycznego górnictwa w Krasnym Siole (zachodnia Białoruś) a zmiany wybranych komponentów środowiska geograficznego. Prahistoric mining at Krasne Sioło (Belarus) and environmental changes.

Małgorzata KARCZEWSKA, Maciej KARCZEWSKI, Piotr BANASZUK Michał WARDYŃSKI, Agnieszka MAJKA Naturalne i antropogeniczne zmiany rzeźby terenu w sąsiedztwie cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w Paprotkach Kolonii w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Natural and anthropogenic changes of relief around the cemetery from the Roman Period and Great Migration Period in Paprotki Kolonia site 1 in the Great Masurian Lakes District

Piotr KITTEL, Jacek FORYSIAK, Błażej MUZOLF, Justyn SKOWRON, Wojciech TOŁOCZKO Charakterystyka osadów i ślady antropopresji w obrębie równin zalewowych Neru koło Lutomierska i Rawki w Rawie Mazowieckiej. Sediments of flood plains and human impact traces on example of the Ner river at Lutomiersk and the Rawka river at Rawa Mazowiecka.

Kamila LIS, Dawid NAPIWODZKI Analiza fraktalna antropogenicznych przekształceń rzeźby terenu naobszarze młodoglacjalnym. The fractal analysis of anthropogenical transformation relief of young glacial morphology.

Ewa SMOLSKA Charakterystyka rozcięć i osadów erozji wąwozowej na Pojezierzu Suwalskim. Morphology of gullies and type of fan sediments on Suwałki Lakeland.

Ewa SMOLSKA Fazy erozji wąwozowej na Pojezierzu Suwalskim – klimatyczne i antropogeniczne uwarunkowania. Climate and human impact in stages of gully erosion on SuwałkiLakeland.

Sebastian TYSZKOWSKI Uwarunkowania lokalizacji jednostek osadniczych oraz zmian podziału administracyjnego państwa krzyżackiego na przykładziekomturstwa rogozińskiego. Settlement units development and localisation setting as well as changes of Tutonic Knights state administrative divisions on an example of Rogoźno commandity.

Krzysztof J. WÓJCICKI Przejawy denudacji we wschodniej części dorzecza górnej Odry od schyłku epoki brązu. Symptoms of denudation in the eastern part of the Upper Odra River basin from the decline of the Bronze Age.

Bartłomiej WYŻGA, Ryszard KACZKA, Joanna ZAWIEJSKA Zróżnicowanie depozycji grubego rumoszu drzewnego w ciekach górskich o średniej i dużej szerokości . Storage patterns of large woody debris in mountain watercourses ofmedium and large width.

Bartłomiej WYŻGA, Joanna ZAWIEJSKA, Artur RADECKI-PAWLIK Zróżnicowanie uziarnienia osadów korytowych rzeki górskiej przekształconej przez regulację koryta i eksploatację żwirów. Variation of bed-material grain-size along a mountain river affected by channelization and gravel extraction.