Martyna DANIELEWICZ Determinanty skutecznej komunikacji kryzysowej. Determinants of effective crisis communication.

Paweł DĄBROWSKI Resortowość jako źródło zagrożeń w systemie zarządzania kryzysowego. Department as a source of threats in the crisis management system.

Jarosław DZIAŁEK, Wojciech BIERNACKI Wrażliwość społeczna na klęski żywiołowe – ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza. Social vulnerability to natural disasters – Theoretical and empirical approaches.

Paweł GROMEK Aspekt społeczny analizy ryzyka ewakuacji ludności w obliczu klęski żywiołowej w Polsce. Social aspect of risk analysis during people evacuation face-to-face with natural disaster in Poland.

Monika KACZAŁA Susza rolnicza – skutki dla gospodarstwa rolnego i możliwość ich finansowania przez ubezpieczenie. Agricultural drought – its impact on farms and possibilities of insurance-based financing.

Aneta KUŁAKOWSKA-BICZ Zdarzenia katastroficzne i ich ubezpieczenie w Polsce w świetle badań empirycznych. Catastrophic events and their insurance in Poland in the light of empirical research.

Maciej LECHOWICZ, Tomasz NOWACKI Edukacja szkolna jako element procesu redukcji ryzyka klęsk żywiołowych. School education as an element of natural disaster risk reduction.

Wojciech POKOJSKI, Patryk KORZENIECKI, Michał KOWALEWSKI Klimatyczne zagrożenia naturalne w Polsce – wybór wskaźników. Climate natural hazards in Poland – selection the indicators.

Mariusz PORCZEK Meteoportale jako czynniki kształtujące świadomość społeczną na temat zagrożeń naturalnych na przykładzie zjawisk pogodowych The Meteoportals as a factors affecting social consciousness of natural hazards on the example of weather phenomena.

Dorota RUCIŃSKA Interdyscyplinarność i uniwersalność koncepcji redukcji ryzyka klęsk żywiołowych. Interdisciplinarity and the versatility of the concept of disaster risk reduction.

Dorota RUCIŃSKA Podatność społeczna na zagrożenia naturalne jako element ryzyka. Przegląd koncepcji naukowych. Vulnerability to natural hazards as the risk element. Conceptual review.

Witold SKOMRA Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego Rzeczpospolitej Polskiej. Methodology of risk assessment for Crisis Management System in Poland.

Elżbieta STRZELECKA Budowanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Świadomość społeczna i możliwości zmian. Creating flood security. Public awareness and the potential for change.

Maria WĄSOWSKA Percepcja ryzyka wulkanicznego na wyspach Volcanic risk perception on the islands.

Wojciech ZAJĄC, Krzysztof GARGULA Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym przez administrację publiczną na przykładzie powiatowego centrum zarządzania kryzysowego Bytomia. Counteraction for the natural disasters using the civil service. case study of the Bytom County Crisis Management Center.