Jolanta WAWER Działalność naukowa i dydaktyczna prof. dr hab. Marii Stopy Boryczki

Jarosław BARANOWSKI, Krzysztof BŁAŻEJCZYK, Paweł MILEWSKI Klimat akustyczny w otoczeniu wybranych odcinków dróg wyniki wstępne. Acoustic climate in the surrounding of selected sectors of roads in Poland – preliminary results.

Krzysztof BŁAŻEJCZYK,Anna BŁAŻEJCZYK, Jarosław BARANOWSKI Wieloletnia zmienność niektórych chorób klimatozależnych w Polsce i jej związek z warunkami klimatycznymi.Multiannual fluctuations of some climate related diseases in Poland and their possible relation to climate conditions.

Jerzy BORYCZKA, Maria STOPA-BORYCZKA, Urszula KOSSOWSKA CEZAK, Jolanta WAWER Zależność najniższych i najwyższych średnich dobowych wartości temperatury powietrza od aktywności Słońca (na przykładzieWarszawy, 1951-2010). The dependency of minimum and maximum average daily air temperature on solar activity (Warsaw, 1951-2010).

Katarzyna GRABOWSKA Ciągi dni burzowych w Polsce i ich zależność od typów cyrkulacji atmosferycznej i warunków synoptycznych. Series of storm days in Poland and their dependence on the types of atmospheric circulation and the synoptic conditions.

Urszula KOSSOWSKA-CEZAK, Jolanta WAWER  Skrajności termiczne w klimacie Warszawy (1947-2013). Therminal extremalities of the climate in Warsaw (1947-2013).

Kamil LEZIAK Występowanie tornad w Ameryce Północnej w latach 2000-2011. Tornadoes occurrence in North America in years 2000-201.

Katarzyna LINDNER-CENDROWSKA Ocena bioklimatycznych uwarunkowań turystyki plażowej na Wyspach Kanaryjskich Assessment of Canary Islands bioclimatic conditions for beach tourism purpose.

Monika LISOWSKA Zależność zmian prędkości wiatru wraz z wysokością od cyrkulacji atmosferycznej na przykładzie Żeńska (2008-2009). The influence of atmospheric circulation on vertical wind speed changes in Żeńsko (2008-2009).

Joanna POPŁAWSKA Tornada superkomórkowe w Polsce studium przypadku z 15 sierpnia 2008. Supercell tornadoes in Poland – case study (15th August 2008).

Elwira ŻMUDZKA Wybrane cechy zmienności zachmurzenia nad Polską. Chosen features of variability of cloudiness over Poland .