Piotr WERNER Możliwości zastosowania logiki rozmytej i zintegrowanego podejścia do badan zmienności przestrzennej wrażliwości na zagrożenia naturalne. Integrated fuzzy approach to spatial differentiation of vulnerability.

Piotr WERNER, Dorota RUCIŃSKA, Bartłomiej IWAŃCZAK Zintegrowany miernik wrażliwości społecznej na zagrożenia naturalne w Polsce Integrated measure of social vulnerability to environmental hazards in Poland.

Dorota RUCIŃSKA Przegląd – kwantyfikacja podatności na zagrożenia naturalne. Review – quantification of vulnerability to natural hazards.

Artur MAGNUSZEWSKI, Mariusz PORCZEK Wskaźnik potencjału powodziowego i względna ekspozycja na niebezpieczeństwo powodziowe gmin w Polsce. Flood potential index and relative exposition to flood danger in Poland.

Piotr WERNER, Artur MAGNUSZEWSKI, Dorota RUCIŃSKA, Mariusz PORCZEK Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społecznej na zagrożenia powodziowe w Polsce. Spatial differentiation of social vulnerability to flood hazards in Poland.

Patryk KORZENIECKI Fale upałów w Polsce na tle regionów bioklimatycznych (2002-2012) Heat waves in Poland against bioclimatic regions background (2002-2012).

Piotr WERNER, Michał KOWALEWSKI Zintegrowana ocena zróżnicowania przestrzennego wrażliwości społecznej na wybrane zagrożenia pogodowe w Polsce. Integrated assessment of social vulnerability to defined weather hazards in Poland.

Wojciech POKOJSKI Zagrożenie suszą w Polsce a klimatyczny bilans wodny. Drought hazard in Poland and the climatic water balance.

Paulina POKOJSKA Klasyfikacja zagrożenia pożarowego lasów w Polsce z zastosowaniem technik GIS Classification offorest fire risk in Poland with application of GIS techniques.

Bartłomiej IWAŃCZAK Zróżnicowanie przestrzenne zagrożenia grypą w Polsce. Spatial heterogeneity of influenza hazard in Poland.