Piotr MONIEWSKI Rola zbiorników wodnych w kształtowaniu cech fizykochemicznych wód rzecznych na przykładzie Ciosenki. The role of water reservoirs in formation of physicochemical characteristics of river waters on the Ciosenka river example.

Izabela JANKOWSKA Model struktury przestrzennej zasobów wodnych strefy aeracji w zlewni nizinnej. Model of the spatial structure of the soil water storage in the lowland catchment.

Michał SZADURA, Irena TSERMEGAS Współczesna erozja wodna na drogach i odsłoniętych fragmentach zwałowiska zewnętrznego KWB „Bełchatów”. Contemporary water erosion on the roads and bare slope fragments of external waste dump of Bełchatów Lignite Mine.

Marcin PIĄTEK, Jarosław SUCHOŻEBRSKI Mokradła w Gorczańskim Parku Narodowym. Wetlands in the Gorce National Park.
Katarzyna PODHORODECKA Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na turystykę na Wyspach Kanaryjskich. The impact of global economic crisis on tourism of Canary Islands.

Dorota MANTEY Lokalne centrum i jego funkcje w opinii mieszkańców suburbiów (przykład podwarszawskich osiedli Malichy i Książenice). Local center and its functions in the opinion of suburbanites (the example of Malichy and Książenice suburban housing estates in Warsaw Metropolitan Area).

Małgorzata BANDZO-ANTKOWIAK O cennym darze kartograficznym dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie słów kilka. A few words about a valuable cartographic gift to the University of Warsaw Library.

Maciej JĘDRUSIK Recenzja książki Jean-Marie Miossec „RIVAGES D’EUROPE. PERSONNALITÉ ET AVENIR D’UN CONTINENT OUVERT”.