Bogumiła LISOCKA-JAEGERMANN Wprowadzenie. Introduction

Maria SKOCZEK 50 lat badań latynoamerykanistycznych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1964-2013). 50 years of research and teaching on Latin America in the Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw (1964-2013).

Bogumiła LISOCKA-JAEGERMANN, Maria SKOCZEK Przemiany latynoamerykańskiej wsi jako przedmiot badań prowadzonych w Zakładzie Geografii Ameryki Łacińskiej. Latin American rural communities within research carried on in the Department of Latin America.

Mirosława CZERNY Miasta i procesy urbanizacji w Ameryce Łacińskiej z perspektywy badań geograficznych prowadzonych w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych WGSR UW. Cities and urbanization processes in Latin America in the Institute of Global and Regional Studies research perspective.

Maria SKOCZEK, Bogumiła LISOCKA-JAEGERMANN Migracje ludności jako czynnik zmian społeczno-gospodarczych w Ameryce Łacińskiej. Migrations as a factor of social and economic transformations in Latin America.

Jerzy MAKOWSKI Relacje człowiek – środowisko przyrodnicze w badaniach Zakładu Ameryki Łacińskiej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Human environment relations in research undertaken in the Department of Latin America, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw.

Joaquín Roberto GONZÁLEZ MARTÍNEZ Geografia a procesy historyczne długiego trwania. Geography and Longue Durée Historical Processes.

  1. Spis publikacji dotyczących Ameryki Łacińskiej, powstałych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1964-2014 (opracowała Joanna Miętkiewska-Brynda). 1. Index of publications on Latin America written by the staff of the Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw, between 1964-2014 (Joanna Miętkiewska-Brynda)
  2. Spis prac na stopień (habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich, licencjackich i dyplomowych) dotyczących Ameryki Łacińskiej i przedstawionych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1954-2014 (opracowała Joanna Miętkiewska-Brynda). 2. Index of thesis (habilitation, doctoral, master, bachelorette and postgradu-ate diploma) on Latin America, presented at the Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw, between 1954-2014 (Joanna Miętkiewska-Brynda).