Marta DEREK, Sylwia DUDEK-MAŃKOWSKA Rozwój historyczny Powiśla.The historical development of Powiśle in Warsaw.

Caroline BOULOC Atrakcyjność Powiśla z perspektywy warszawskich elit. The actractiveness of Powiśle district for warsaw’s elites.

Sylwia DUDEK-MAŃKOWSKA Wizerunek Powiśla w świadomości społecznej. Image of Powiśle district in social consciousness.

Bartłomiej IWAŃCZAK Zmiany przestrzeni Powiśla według kategorii funkcjonalnych w latach 2004-2014. Changes in space of Powiśle functional categories in the years 2004-2014.

Andrzej LISOWSKI Nadzieje i rozczarowania – trudna droga do Dzielnicy Uniwersyteckiej. Hopes and disappointments – Hard way to the University Quarter.

Małgorzata KUCIŃSKA Wisła jako komponent zielonej infrastruktury. The Vistula River as a component of green infrastructure.

Julian JANSEN AMSTERDAM WATERFRONT DEVELOPMENT – An social-geographical overview.

Mirosław GROCHOWSKI Polityka miejska a ewolucja struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta – przypadek Warszawy. Urban policy and the evolution of functional and spatial structure of the city – the case of Warsaw.

Tomasz ZEGAR Rzeka w mieście – perspektywy rozwoju terenów nadwodnych w Warszawie. The river in the city – proscects for the development of area waterfronts in Warsaw.

Dorota RUCIŃSKA Druga Konferencja: Redukcja Ryzyka Klęsk Żywiołowych w Warszawie, 15-16 października 2015 r. 2nd Disaster Risk Reduction Conference in Warsaw, October 15-16, 2015.