Ewelina KANTOWICZ Profesor Stefan Kałuski podróżnik – wykładowca – uczony. Professor Stefan Kałuski – traveler – lecturer – scholar.

Renata ANISIEWICZ, Tadeusz PALMOWSKI Współpraca Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej jako istotny element integracji bałtyckiej. Cooperation of Poland and the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation – an important factor of Baltic integration

Adam BAJCAR Współdziałanie czynników przyrodniczych, historycznych i kulturowych w kształtowaniu tożsamości regionów w Europie. Interaction of natural, historical and cultural factors in shaping the regional identity in Europe.

Stanisław CIOK Historyczne uwarunkowania rozwoju pogranicza polsko-niemieckiego po II wojnie światowej. Conditions shaping the development of the Polish-German borderland after World War II

Andrzej GOCŁOWSKI Przyrodnicze uwarunkowania geograficzno-politycznego znaczenia Półwyspu Krymskiego. Natural conditions of geo-political importance of Crimean Peninsula.

Maciej JĘDRUSIK Kilka słów o wrażliwości społeczności wyspiarskich. A few words about the sensitivity of island communities

Tomasz KOMORNICKI Zmiany w ruchu przez polską granicę wschodnią w roku 2014 na tle sytuacji geopolitycznej. Polish Eastern Border – 2014 traffic changes on the geopolitical situation background.

Maciej LECHOWICZ. Znaczenie Dniestru, Cisy i Prutu dla rozwoju osadnictwa miejskiego ukraińskiej części Karpat.The importance of the Dniester, Tisza and Prut for the development of urban settlements of the Ukrainian Carpathians.

Małgorzata ROGE-WIŚNIEWSKA Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym w województwie mazowieckim w Polsce z punktu widzenia ochrony przyrody. Publicly involved spatial development in Masovian region in Poland from environmental point of view.

Andrzej RYKAŁA „Produktywizacja” Żydów w Polsce po drugiej wojnie światowej na przykładzie działalności rolniczej. “Productivisation” of Jews in Poland after World War II as an example.

Marek SOBCZYŃSKI Rozwój terytorialny, kształtowanie się granic oraz sytuacja geopolityczna Luksemburga. Territorial development, formation of borders and geopolitics of Luxembourg

Maria WĄSOWSKA Unia Europejska wobec ryzyka wulkanicznego na wyspach. European Union against volcanic risk on islands

Jadwiga WINIDOWA Uwagi na temat gazu niekonwencjonalnego w Polsce oraz wybranych państwach Unii Europejskiej. Position of Poland and selected European Union Countries on exploration and production of unconventional gas