Katarzyna GREŃ Wpływ środowiska glacjalnego na obróbkę ziaren osadów gruboklastycznych budujących moreny czołowe na przykładzie lodowca Waldemara (NW Spitsbergen) Influence of glacial environment for the roundness and shape of coarse-grained sediments of terminal moraines: an example of Waldemar Glacier (NWSpitsbergen)

Anna KURNIEWICZ, Paweł SWIANIEWICZ Ból fantomowy czy realna strata? Wpływ utraty statusu stolicy województwa na rozwój gospodarczy i miejsce w hierarchii systemu osadniczego Phantom pain or a real loss? The impact of the loss of regional capital status on economic development and position in the hierarchy of the settlement system

Dorota MANTEY Podmiejskie tereny otwarte – oczekiwania mieszkańców a lokalne dokumenty planistyczne (przykład podwarszawskiej gminy Lesznowola). Suburban open green space – residents’ expectations and local planning documents (example of Lesznowola municipality, Warsaw metropolitan region)

Kinga NELKEN, Maksym ŁASZEWSKI Sezonowa zmienność warunków termicznych doliny rzecznej na przykładzie doliny rzeki Świder. Seasonal variability of thermal conditions of a river valley on the example of the Świder river valley

Anita SABAT, Anna JAROCIŃSKA, Artur MAGNUSZEWSKI, Łukasz SŁAWIK, Bogdan ZAGAJEWSKI, Adrian OCHTYRA, Jan NIEDZIELKO Wykorzystanie technik hiperspektralnych do kartowania wód Jeziora Zegrzyńskiego. The use of hyperspectral techniques for waters mapping of the Zegrzyńskie Lake

Urszula SOMOROWSKA, Mateusz ŚLĄZEK Sezonowa zmienność ewapotranspiracji potencjalnej w zlewni nizinnej. Seasonal variability of potential evapotranspiration in a lowland catchment