Grzegorz DUMIEŃSKI, Andrzej TIUKAŁO Ocena podatności systemu społeczno-ekologicznego zagrożonego powodzią. Susceptibility assessment of social-ecological system to flood threat.

Paweł FRANCZAK, Karolina LISTWAN-FRANCZAK, Jarosław DZIAŁEK, Wojciech BIERNACKI Planowanie przestrzenne na obszarach zalewowych w zlewniach górskich różnego rzędu w dorzeczu górnej Wisły oraz górnej i środkowej Odry. Spatial planning in floodplains in mountain catchments of different order, in the basin of the upper Vistula and the upper and central Odra Rivers.

Tomasz KALICKI, Artur ZIELIŃSKI, Paweł PRZEPIÓRKA, Sławomir CHWAŁEK, Marcin FRĄCZEK, Edyta KŁUSAKIEWICZ, Ireneusz OLSZAK, Łukasz PODRZYCKI Morfologia i osady powodzi błyskawicznej w okolicach Kromołowa (Polska południowa) po 20 latach.Morphology and sediments of flash flood near Kromołów (southern Poland) after 20 years

Yuriy V. KOSTYUCHENKO, Dmytro MOVCHAN, Ivan KOPACHEVSKY, Maxim YUSCHENKO Approach to multi-disaster vulnerability analysis based on risk perception model. Podejście oparte na modelu percepcji ryzyka w badaniu podatności w przypadku wielu katastrof

Jakub LEWANDOWSKI, Zbigniew W. KUNDZEWICZ, Adam CHORYŃSKI, Piotr MATCZAK Czy więcej zawsze oznacza lepiej? Analiza dominacji i dywersyfikacji strategii zarządzania ryzykiem powodziowym w wybranych krajach Unii Europejskiej. Does “more” always mean “better”? Analysis of domination and diversification of flood risk management strategies in selected countries of European Union

Karolina LISTWAN-FRANCZAK, Paweł FRANCZAK, Jarosław DZIAŁEK, Wojciech BIERNACKI Ubezpieczenie skutków katastrof naturalnych jako nietechniczny środek ochrony przed powodzią w Polsce w świetle badań empirycznych. Natural disaster insurance as non-technical means of protection against floods in Poland in the light of empirical research

Maria WĄSOWSKA Ludność Vanuatu wobec zagrożenia wulkanicznego. Vanuatu popoulation in the face of volcanic hazard