Spis treści

Marta BOROWSKA-STEFAŃSKA, Marta WOJTCZAK Ocena zagospodarowania parku im. Tadeusza Kościuszki w Aleksandrowie Łódzkim w opinii jego użytkowników. Assessment of spatial development of Tadeusza Kościuszko park in Aleksandrów Łódzki in the opinion of his users….

Mateusz SENCZYNO, Alina GERLÉE  Wpływ zmian użytkowania terenu na przyrodę rezerwatów położonych w strefe rozwoju miast na przykładzie Lasu Natolińskiego i Lasu Kabackiego im. Stefana Starzyńskiego. Land use change impact on the nature reserves located in urban development areas: the case of the Natolin Forest and the Stefan Starzyński Kabacki Forest.

Joanna KOWALCZYK-ANIOŁ, Bogdan WŁODARCZYK, Przestrzeń turystyczna przestrzenią konfliktu. Tourism space as space of conflict.

Renata KRUKOWSKA Nowe formy przestrzeni turystycznej w Chorwacji. New forms of tourism space in Croatia…

Józef SALA Wody geotermalne jako czynnik rozwoju turystyki w regionie Podhalańskim. Geothermal waters as a factor fostering the development of tourism in the Podhale area.

Justyna MOKRAS-GRABOWSKA Doznania multisensoryczne w nowej przestrzeni turystycznej miasta. Przykład kompleksu EC1 w Łodzi . Multisensory experiences in the new tourist space in the city. The example of the EC1 post-industrial complex in Łódź.

Agnieszka NIEZGODA Kształtowanie wizerunku miejsc poprzez relacje z podróży– ujęcie historyczne i współczesne. Destination image formation through travel accounts – a historical and contemporary perspective.