T.63.3. red. Anna Dudek 2018 (data publikacji online: 22.11.2018)

 

Strony tytułowe i spis treści

Maciej BARTOLD Wyznaczanie początku i końca okresu wegetacyjnego lasów liściastych w Polsce na podstawie wieloletnich obserwacji satelitarnych SPOT Vegetation i Proba-V / Determining the onset and the end of the growing season of the broad-leaved forests over Poland using long-term SPOT Vegetation and Proba-V satellite observations

Izabela LASKOWICZ, Teresa MROZEK Redukcja ryzyka osuwiskowego w Polsce – działania ad hoc czy strategia? / Landslide risk reduction in Poland – ad hoc actions or strategy?

Łukasz QUIRINI-POPŁAWSKI Infrastruktura noclegowa dla turystyki kwalifikowanej w latach 30. XX wieku na obszarze Karpat Wschodnich (w granicach II Rzeczpospolitej) / The accommodation facilities for qualified tourism on the territory of the Eastern Carpathians, (within the borders of the II Republic of Poland) in the 30s of the 20th c.

Paweł SWIANIEWICZ, Sylwia WARUSZEWSKA Wpływ suburbanizacji na zmiany społecznego zróżnicowania aglomeracji w Polsce – więcej wanilii na przedmieściach? / The impact of suburbanization on evolution of social variation of Polish agglomerations – vanilla going suburb?

Tomasz NAPIERAŁA Przestrzenna różnorodność jako czynnik konkurencyjności hoteli / Spatial variety as a determinant of competitive advantage in a hotel industry

Paweł JOKIEL Wpływ antropopresji na zmiany przepływu Neru w przekroju Dąbie / Human impact on the Ner flow changes within Dąbie water-gauge cross section

Dariusz CISZEWSKI, Sylwia CICHOŃ, Agata WOJTAL Zapis zakończenia eksploatacji rud Zn-Pb w osadach rzeki i małych zbiorników wodnych / Record of cessation the Zn-Pb ore extraction in river and small water reservoirs sediments

Leszek BUTOWSKI, Agata BORNIKOWSKA Zintegrowane metody AHP i PROMETHEE jako narzędzie oceny atrakcyjności Europejskiej morskiej przestrzeni turystycznej dla turystyki żeglarskiej / A combined AHP and PROMETHEE approach for the evaluation of attractiveness of the European maritime areas for sailing tourism

Mateusz ROGOWSKI System Monitoringu ruchu turystycznego (SMrt) w Parku Narodowym Gór Stołowych dla potrzeb badań przestrzeni turystycznej / Monitoring System of tourist traffic (SMtt) in the Stołowe Mountains National Park in the research on tourism spaces