T.64.3. red. Maciej Lenartowicz 2019 (data publikacji online: 22.05.2019)

 

Tomasz GRZYB Krajobraz pogranicza – konceptualizacja pojęcia / Borderland landscape – conceptualisation of the term

Katarzyna PODHORODECKA Krajobraz turystyczny na Saint Vincent i Grenadynach jako element krajobrazu kulturowego / Tourism landscape on Saint Vincent and the Grenadines as a part of cultural landscape

Patrycja FABIJAŃSKA, Maciej DĄBSKI Fotografia lotnicza jako narzędzie do identyfikacji kopalnych poligonów mrozowych – przegląd literatury / Aerial photography as a tool in identification of fossil frost polygons – literature review

Dorota RUCIŃSKA Teoretyczny aspekt klęski żywiołowej. Studium skutków wybranych zagrożeń naturalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki / The theoretical aspect of the natural disaster. Study of the effects of selected natural hazards in the United States of America

Marta LACKOWSKA, Paweł SWIANIEWICZ, Aleksandra PICEJ Komercjalizacja współpracy międzygminnej? Rola spółek międzygminnych w dostarczaniu usług publicznych na tle innych form współpracy samorządowej / Commercialisation of inter-municipal cooperation? The role of inter-municipal companies in providing public services against the background of other forms of municipal cooperation

Rafał FLORCZYK Organizacja formalnych sposobów uspołecznienia przy wdrażaniu programów rewitalizacji – przypadki wybranych gmin Obszaru Metropolitalnego Warszawy / Organisation of formal ways of citizen participation in urban renewal programs implementation. Case of Warsaw Metropolitan Area municipalities

Mikołaj MADUROWICZ Przenikliwe myślenie Eugeniusza Romera o Polsce w Europie / Eugeniusz Romer’s far-sighted thinking about Poland in Europe

Natalia ŁUKASIEWICZ Muzea archeologiczne w Polsce w opinii użytkowników portalu TripAdvisor / Polish archaeological museums in the reviews posted on the Trip Advisor Service

Artur MŁODZIK, Kamil MIRONIK, Roman CIEŚLIŃSKI Ocena tempa i kierunków zarastania jezior przy wykorzystaniu znormalizowanego różnicowego wskaźnika wegetacji NDVI na przykładzie jeziora Gardno / The assessment of rate and directions overgrowing lakes using a normalized differential NDVI vegetation index an example of Gardno Lake

Wojciech DZIEMIANOWICZ, Magdalena CYBULSKA Partycypacja społeczności lokalnej w procesie tworzenia strategii rozwoju – na przykładzie miast wojewódzkich w Polsce / Participation of local Communities in the Process of Building development Strategies – an Example of voivodeship’s Capitals in Poland